Przetargi.pl
„Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i 8 w Legnicy” - zadanie związane z realizacją projektu pn: „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 59220 Legnica, pl. Słowiański
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 767 212 100 , fax. 767 212 115
 • Data zamieszczenia: 2018-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Legnicy
  pl. Słowiański 8
  59220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 767 212 100, fax. 767 212 115
  REGON: 39064725100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bip.legnica.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wybór operatora na linie komunikacyjne nr 4 i 8 w Legnicy” - zadanie związane z realizacją projektu pn: „Zakup nowych, przyjaznych dla środowiska autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej w Legnicy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie: 1) regularnego przewozu osób na liniach komunikacji miejskiej nr 4 i nr 8 na terenie miasta Legnicy, 2) sprzedaży biletów jednoprzejazdowych przez kierowców autobusów na liniach nr 4 i nr 8, 3) prowadzenia kontroli dokumentów przewozu osób, bagażu i zwierząt na liniach nr 4 i nr 8. Wykonawca będzie realizował odpłatnie usługi przewozowe zgodnie z zakresem rzeczowym. Zakres rzeczowy wynosi około 124.376,00 wozokilometrów. Usługi przewozowe nie będą obejmować dojazdów na trasę i zjazdów do zajezdni oraz przejazdów technicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych) Wykonawca jest zobowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na oznaczenie oferty podane przez Zamawiającego oraz pozwalające na identyfikację – nazwę Wykonawcy wnoszącego wadium. 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posiadaniu kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 1.1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na wykonywaniu krajowego lub międzynarodowego transportu drogowego osób w okresie realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunku według : a) oświadczenia Wykonawcy – wg załącznika nr 1 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz oraz b) dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z zapisami ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001r (Dz. U. z 2017 Nr 0, poz. 2200- tekst jednolity ze zmianami).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) Formularz oferty wg załączonego wzoru – Rozdział Nr 1 siwz, 3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- wg załącznika nr 2 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz 4) oświadczenia Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wg załącznika nr 3 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz 5) dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie, 6) wypełniony i podpisany wzór umowy – Rozdział Nr 3 wraz z załącznikami nr 1-8, 7) Oświadczenie Wykonawcy – wskazanie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- wg załącznika nr 4 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz, 8) dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z zapisami ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001r. (Dz. U. z 2017r.Nr 0, poz. 2200- tekst jednolity ze zmianami). 9) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie tj. usługi publicznego transportu zbiorowego, których suma wartości brutto wykonanych lub wykonywanych usług przewozowych w komunikacji miejskiej, w ciągu kolejnych, tych samych czterech miesięcy nie była niższa niż 600.000,00 złotych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru - załącznik nr 5 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz, oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj. - referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy te były wykonywane, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W odniesieniu do świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie winno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. 10) wykaz urządzeń, narzędzi i wyposażenia zakładu wraz z informacja o podstawie do dysponowania tymi zasobami- wg wzoru - załącznik nr 6 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz 11) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1.000.000,00 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie powyższego warunku udziału w postępowaniu. 12) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości min. 200.000,00 zł, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 13) oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO- wg załącznika nr 8 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz 2. W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy (informacja z otwarcia ofert), Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru załącznika nr 7 do „Instrukcji dla Wykonawców” – Rozdział 2 siwz W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia wraz z wykazem podmiotów należących do tej grupy kapitałowej. Wykonawca wraz z ww. oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach