Przetargi.pl
WYBÓR KADRY ZARZĄDZĄJACEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU pn.: NIE TRAĆ CZASU, ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ - SPEŁNIAJ SIĘ ZAWODOWO ! III WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, DZIAŁANIE 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: UDA-POKL.06.02.00-32-018-12-00

Starostwo Powiatowe w Choszcznie ogłasza przetarg

 • Adres: 73-200 Choszczno, ul. Nadbrzeżna 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 95 748 89 31 , fax. 95 748 89 40
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Choszcznie
  ul. Nadbrzeżna 2 2
  73-200 Choszczno, woj. zachodniopomorskie
  tel. 95 748 89 31, fax. 95 748 89 40
  REGON: 21046724400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spow.choszczno.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR KADRY ZARZĄDZĄJACEJ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU pn.: NIE TRAĆ CZASU, ZAŁÓŻ WŁASNĄ FIRMĘ - SPEŁNIAJ SIĘ ZAWODOWO ! III WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, DZIAŁANIE 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA, PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR UMOWY O DOFINANSOWANIE: UDA-POKL.06.02.00-32-018-12-00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry zarządzającej w ramach realizacji projektu pn. Nie trać czasu, załóż własną firmę - spełniaj się zawodowo ! III współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Okres realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.03.2015 r.( tj. 14 miesięcy ). W przypadku przedłużenia okresu realizacji projektu, realizacja zamówienia ulega automatycznie przedłużeniu do zakończenia realizacji projektu. Biuro Projektu mieścić się będzie w Starostwie Powiatowym w Choszcznie, przy ul. Bolesława Chrobrego 27A, 73-200 Choszczno. Zamówienie będzie wykonywane w Biurze Projektu, jak również w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, związanych z realizacją projektu oraz w innym dowolnym miejscu niezbędnym do wykonywania zakresu obowiązków (np. wyjazdy monitorujące, kontakty z Instytucją Pośredniczącą tj. Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie). W ramach kadry zarządzającej projektem Zamawiający przewiduje zatrudnienie Asystenta-ki Koordynatora-ki Projektu. Zamawiający wymaga dyspozycyjności w miejscu wykonywania zamówienia według ustalonego harmonogramu przez cały okres realizacji projektu. W sytuacjach, w których będzie to niezbędne dla dobra projektu, Zamawiający dopuszcza konieczność pracy również w weekendy. Asystent-ka Koordynatora-ki projektu Zatrudniony-a zostanie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 128 godzin w miesiącu na okres od dnia podpisania umowy do 31.03.2015 r. W przypadku przedłużenia okresu realizacji projektu, realizacja zamówienia ulega automatycznie przedłużeniu do zakończenia realizacji projektu. Asystent-ka Koordynatora-ki Projektu ma obowiązek prowadzenia karty czasu pracy. System rozliczania - wykonawca zobowiązany będzie wykonywać powierzone zadania w ramach projektu, za co otrzymywał będzie wynagrodzenie miesięczne, zgodne z ceną podaną w ofercie. W przypadku pomniejszenia budżetu projektu, w szczególności w wyniku niekwalifikowalności wydatków poniesionych w projekcie, wynagrodzenie Asystenta-ki Koordynatora-ki Projektu zostanie proporcjonalnie pomniejszone do zmniejszonej wartości projektu. Wymagania dotyczące Asystenta-ki Koordynatora-ki Projektu: 1) posiada doświadczenie w realizacji co najmniej jednego projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości minimum 1 mln zł, w tym w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia, 2) posiada wykształcenie wyższe. Asystent-ka Koordynatora-ki Projektu zobowiązuje się do dyspozycyjności wyrażającej się w możliwości osobistego wykonywania zlecenia w siedzibie zamawiającego, co najmniej 24 godziny w tygodniu (w tym co najmniej 3 razy w tygodniu w godzinach pracy urzędu oraz 2 razy w tygodniu do godziny 16:00). Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zobowiązania wykonawcy do stawienia się w jego siedzibie i świadczenia usług związanych z pełnioną w projekcie funkcją, w wymiarze wyższym niż wskazany powyżej, w przypadku gdy będzie to uzasadnione potrzebami Projektu. Wymagania dodatkowe: - znajomość zasad realizowania projektów POKL EFS, -znajomość dokumentów programowych POKL EFS, - znajomość Ramowych Wytycznych w sprawie udzielenia pomocy na rozwój Przedsiębiorczości w ramach działania 6.2, -umiejętność obsługi Generatora Wniosków Płatniczych, -dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych, zasad korzystania z Internetu, - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych, Ponadto od oferentów oczekujemy: -odpowiedzialności, umiejętności pracy w zespole, - dużych zdolności organizacyjnych i komunikacyjnych, - asertywności, umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, -wysokiej kultury osobistej i komunikatywności, - kreatywności, samodzielności, - dobrej organizacji i umiejętności pracy pod presją czasu, - umiejętności dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań, - posiadania prawa jazdy kat. B. Zakres zadań Asystenta-ki Koordynatora-ki Projektu; 1. Przygotowanie konferencji promujących projekt (w tym: przygotowanie, rozpowszechnianie materiałów i informacji o konferencji, organizacja spotkań z uczestnikami projektu, którzy otrzymali wsparcie, współpraca z firmami, od których będzie zamawiany katering), 2. Przygotowanie administracyjne biura projektu ( w tym dokonywanie zakupu materiałów biurowych itp.), 3. Realizacja poszczególnych etapów pozostałych zadań projektu nadzorowanych przez Koordynatora (w tym: rozliczanie kosztów dojazdu uczestników projektów na zajęcia, współpraca z wykładowcami, przyjmowanie i wstępna weryfikacja wniosków uczestników projektu o dofinansowanie, współpraca z Komisją Oceny Wniosków), 4. Monitorowanie i kontrola prawidłowej realizacji oraz wydatkowania przyznanego wsparcia przez osoby, które utworzyły firmy w pierwszym roku funkcjonowania ich działalności, 5. Współpraca z Koordynatorem oraz pozostałą kadrą zaangażowaną w realizację projektu, 6. Weryfikacja dokumentów księgowych pod kątem poprawności i zgodności z wnioskiem oraz umową o dofinansowanie projektu, 7. Sporządzanie wniosków o płatność - część merytoryczna i finansowa. 8. Sporządzanie formularza PEFS 9. Wykonywanie wszelkich innych czynności służących sprawnej realizacji projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 794210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spow.choszczno.bip.net.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach