Przetargi.pl
WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 20 WE WROCŁAWIU

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 20 ogłasza przetarg

 • Adres: 54-061 Wrocław, Karpnicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717986845, 717986845
 • Data zamieszczenia: 2020-04-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 20
  Karpnicka 2
  54-061 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717986845, 717986845
  REGON: 36799423000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp22.edupage.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 20 WE WROCŁAWIU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy lub wykonawców dostaw artykułów spożywczych do kuchni szkolno - przedszkolnej na potrzeby żywieniowe dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 20 we Wrocławiu. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę wyspecyfikowanych produktów, przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedziby Zamawiającego oraz ich rozładunek, wydanie, wniesienie i zeskładowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach