Przetargi.pl
Wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt długoterminowy w kwocie 4.830.000 PLN jaki Powiat Mrągowski zamierza zaciągnąć w 2010r.

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60a
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7410150 , fax. 089 7417275
 • Data zamieszczenia: 2010-09-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Królewiecka 60a 60a
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7410150, fax. 089 7417275
  REGON: 51075037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.mragowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt długoterminowy w kwocie 4.830.000 PLN jaki Powiat Mrągowski zamierza zaciągnąć w 2010r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego i obsługującego kredyt długoterminowy w kwocie 4.830.000 PLN, jaki Powiat Mrągowski zamierza zaciągnąć w 2010 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w kwocie 20.000 zł winno być wniesione do terminu składania ofert. Wadium może być wniesione: a) w pieniądzu poprzez wpłatę na konto Nr 46 1020 3639 0000 8002 0005 0492; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_mragowski/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach