Przetargi.pl
Wsparcie uczniów Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie uzyskania kwalifikacji wstępnej i prawa jazdy kat. C

Technikum nr 3 ogłasza przetarg

 • Adres: 90-315 Łódź, Kilińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42674-02-75 , fax. 42674-06-68
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Technikum nr 3
  Kilińskiego 159/163
  90-315 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42674-02-75, fax. 42674-06-68
  REGON: 472886660
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.tech3lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wsparcie uczniów Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie uzyskania kwalifikacji wstępnej i prawa jazdy kat. C
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  [numeracja zgodna z Ogłoszeniem o zamówieniu publikowanym na stronie internetowej Zamawiającego] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na wsparciu uczniów Technikum nr 3 w Łodzi w zakresie uzyskania kwalifikacji wstępnej i prawa jazdy kat. C w ramach projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji zamówienia zawarte są w:  Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu – Opis przedmiotu zamówienia,  Załączniku nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu – Wzór umowy. 3.3 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówienia (CPV):  80411200-0 Usługi szkół nauki jazdy  80411100-9 Usługi w zakresie egzaminów na prawo jazdy  80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego 3.4 Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, gdyż wykonanie tych czynności (instruktorzy) nie polega w ocenie Zmawiającego na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych oraz modyfikacji przedmiotu zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym dokonanych przez wykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80411200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Uwaga! Wskazany w pkt IV.1.1 tryb "Przetarg nieograniczony" wynika w fakty iż pole to zawiera zamknięty katalog trybów, a jego wypełnienie jest obowiązkowe. Określona przez Zamawiającego procedura udzielenia niniejszego zamówienia jest bardzo zbliżona do przetargu nieograniczonego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wskazany warunek, jeśli Wykonawca posiada: 5.1.1.1 aktualny wpis do prowadzonego przez właściwego wojewodę Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39 g ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2019 poz. 58), 5.1.1.2 aktualny wpis do prowadzonego przez właściwego starostę Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. 2019 poz. 341);
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 7.1 WYKONAWCA WRAZ Z OFERTĄ ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 7.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 7.1.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia;  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o których mowa powyżej;  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia o których mowa powyżej, składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków.  Zamawiający nie wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym powyżej. 7.1.3 zobowiązanie innego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności:  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7.2 WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (http://www.bip.tech3lodz.wikom.pl/?url=przetargi/25,zamowienia-publiczne.html) informacji z otwarcia ofert, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy.  Zamawiający wraz z informacją, o której mowa powyżej, zamieści wzór takiego oświadczenia.  Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 7.3 NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień ich złożenia, dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 7.3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: 7.3.1.1 zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39 g ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2019 poz. 58). Rejestr prowadzony jest przez właściwego Wojewodę. Wpis musi być aktualny na dzień składania oferty; 7.3.1.2 zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. 2019 poz. 341). Rejestr prowadzony jest przez właściwego Starostę. Wpis musi być aktualny na dzień składania oferty; Uwaga: wspólnicy spółki cywilnej nie mają obowiązku ustanawiania pełnomocnika w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż każda czynność prawna zostanie dokonana przez wszystkich wspólników spółki cywilnej. W takim przypadku wszystkie oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej – chyba, że umowa regulująca współpracę wspólników spółki cywilnej stanowi inaczej. Wówczas wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty umowę spółki cywilnej. 7.3.2 Zamawiający nie określa żadnych dodatkowych dokumentów które wykonawca byłby zobowiązany złożyć na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach