Przetargi.pl
Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na wybranych ulicach dzielnicy Rataje w Poznaniu w ramach projektu Bezpieczna droga do szkoły – Urbanator dla Rataj

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-623 Poznań, Wilczak
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 616 477 200 , fax. 618 201 709
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
  Wilczak 17
  61-623 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 616 477 200, fax. 618 201 709
  REGON: 16252400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdm.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na wybranych ulicach dzielnicy Rataje w Poznaniu w ramach projektu Bezpieczna droga do szkoły – Urbanator dla Rataj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wprowadzeniu zmian w stałej organizacji ruchu (w zakresie oznakowania poziomego i pionowego) na wybranych ulicach dzielnicy Rataje w Poznaniu w ramach projektu Bezpieczna droga do szkoły – Urbanator dla Rataj. Zamówienie dotyczy następujących 17 lokalizacji w Poznaniu: 1) - zadanie nr 1 / os. Piastowskie; 2) - zadanie nr 2 / ul. Zamenhofa - zjazdy na os. Piastowskie; 3) - zadanie nr 3 / ul. Zamenhofa – Piłsudskiego; 4) - zadanie nr 4 / ul. Piłsudskiego -Chyżańska; 5) - zadanie nr 6 / ul. Orla – Pawia / skrzyżowanie; 6) - zadanie nr 7 / ul. Wyzwolenia; 7) - zadanie nr 8 / ul. Piłsudskiego - Milczańska; 8) - zadanie nr 9 / ul. Inflancka; 9) - zadanie nr 11 / ul. Redarowska; 10) - zadanie nr 12 / ul. Żegrze – Ostrowska – Piłsudskiego; 11) - zadanie nr 13 / ul. Kurlandzka; 12) - zadanie nr 14 / ul. Żegrze – Rzeczańska – Redarowska – rejon przystanku Żegrze I; 13) - zadanie nr 15 / ul. Kurlandzka – Piaśnicka; 14) - zadanie nr 16 / ul. Chartowo; 15) - zadanie nr 18 / ul. Inflancka; 16) - zadanie nr 19 / ul. Piaśnicka; 17) - zadanie nr 20 / ul. Kurlandzka.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233221-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 5 do SIWZ; 2) Wypełnione i podpisane zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 8 do SIWZ ( jeżeli dotyczy); 3) Wyceniony przedmiar robót–oferta, sporządzony w oparciu o załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 4) W przypadku podpisania oferty i/lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach