Przetargi.pl
„Wodnik II”, „Szuwarek”

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 78-520 Złocieniec, ul. Piaskowa
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 36 33 055 , fax. 94 36 33 050
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego
  ul. Piaskowa 6
  78-520 Złocieniec, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 36 33 055, fax. 94 36 33 050
  REGON: 32068787400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pojezierzedrawskie.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: związek gmin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wodnik II”, „Szuwarek”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: wykonanie robót budowlano montażowych sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej z odgałęzieniami i przyłączami w ramach realizacji projektu pn.: „Wodnik II” i „Szuwarek” (zwanych dalej „Projektami”) zgodnie z „Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego (FIDIC 1999, pierwsze wydanie 1999)”. Obowiązuje tekst w języku polskim, 4.2 Część I Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będlino w gminie Wierzchowo. W skład zadania wchodzą: - kanalizacja grawitacyjna Ø160 PVC – 2 034,0 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 622,5 m, - przyłącza Ø160 PVC – 264,0 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE - 171,5 m i 166,0 m - kanalizacja tłoczna Ø 40 PE – 25,5 m - przepompownie PB1 i PB2 i PIB1 w miejscowości Będlino; razem - 3 szt. Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Koszt tablicy informacyjnej RPO należy wyodrębnić w kosztorysie ofertowym. Część II Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Świerczyna i Otrzep w gminie Wierzchowo. W skład zadania wchodzą: - kanalizacja grawitacyjna Ø400 PVC – 5,5 m w m. Otrzep - kanalizacja grawitacyjna Ø200 PVC – 2,0 m w m. Otrzep - kanalizacja grawitacyjna Ø160 PVC – 4 994,0 m w m. Świerczyna - odgałęzienia Ø160 PVC – 2 031,5 m m. Świerczyna - przyłącza Ø160 PVC – 976,0 mb wydatek niekwalifikowalny w m. Świerczyna - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE – 1 747,5 m w miejscowości Świerczyna - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE – 283,5 m w miejscowości Otrzep - kanalizacja tłoczna Ø 40 PE – 30,5 m m. Świerczyna - przepompownie sucha PO1 w miejscowości Otrzep – przepompownię pneumatyczną należy zrealizować według rysunków z lutego 2019 r. nr 25-z, 25a-z, 25b-z, -- przełączenie istniejącej kanalizacji grawitacyjnej ze zbiornika bezodpływowego do przepompowni PO1. - przepompownie PŚ1, PŚ2, PŚ3 i PLś1 razem 4 szt. w miejscowości Świerczyna Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Koszt tablicy informacyjnej RPO należy wyodrębnić w kosztorysie ofertowym. Część III Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w gminie Wierzchowo. W skład zadania wchodzą: - kanalizacja grawitacyjna Ø160 PVC – 2220,0 m - odgałęzienia Ø160 PVC – 533,0 m, - przyłącza Ø160 PVC – 521,5 mb wydatek niekwalifikowalny, - kanalizacja tłoczna Ø 90 PE – 301,5 m - przepompownie PS1 - 1 szt. Przyłącza jako koszty niekwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Odgałęzienia jako koszty kwalifikowalne należy w kosztorysie ofertowym wydzielić. Koszt tablicy informacyjnej RPO należy wyodrębnić w kosztorysie ofertowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 12.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium: dla części II w kwocie 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zl), dla części I i III w kwocie po 35 000,00 zł (słownie trzydzieści pięć tysięcy zł) 12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy PZP: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2018 poz. 110 ze zm.) 12.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 12.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami 12.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami 12.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 12.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 12.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 12.8. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 12.9. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 12.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz w gwarancjach i poręczeniach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH KONTRAKT: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Będlino w gminie Wierzchowo” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerczyna i Otrzep w gminie Wierzchowo” „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sośnica w gminie Wierzchowo” oznaczenie sprawy: ZP.271.10.2018
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie pisemnej tzn. (oświadczenie własne) sporządzonego zgodnie z załączonym wzorem, które zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypełnia oświadczenie własne w następujących częściach: II, III sekcja A, B, C, D, IV sekcja A, B, C oraz część VI. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wypełnione i wydrukowane oświadczenie własne należy podpisać i dołączyć do oferty. 8.2 Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 8.3 Informację o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn., „doświadczenie kierownika robót sanitarnych” której wzór stanowią załączniki nr 6, do SIWZ. 8.4 Informację o udzielonej „gwarancji”, w załącznik nr 2 do SIWZ. 8.5 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu z postepowania, b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.6 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ oraz złożenia oświadczenia własnego, o którym mowa w ust. 8.5 dotyczącego tego podmiotu. 8.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 8.5 dotyczącego każdego z wykonawców występujących wspólnie (w formie oświadczenia własnego). 8.8 Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 8.9 W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oświadczenia własnego, do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo/a. 8.10 Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądzu. 9.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 8 ust 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia. 9.2. W przypadku spółki cywilnej Zamawiający przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy Pzp. 9.3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.4. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 9.1, 9.2 SIWZ powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 9.5. Wykonawcy, o których mowa w pkt 9.1 i 9.2 SIWZ, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 9.7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem). 9.8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 9.9. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 8 ust 8.1, 8.16 oraz 8.19 SIWZ. 9.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz Ofertowy. 9.11. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wypełnić oświadczenie własne część IV punkt B. 9.12. W zakresie spełnienia warunków punkt 7.1.2. b) wskaźnik płynności finansowej podpunkt 1.2) wystarczy, że spełni jeden z członków konsorcjum ten z najwyższymi rocznymi obrotami.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach