Przetargi.pl
Włączenie w systemy ogólnozakładowej łączności telefonicznej, łączności do kierowania akcjami ratowniczymi, łączności ratowniczej, wizualizacji procesów technologicznych, wspomagania Dyspozytora oraz systemów dyspozytora ruchu zakładu górniczego Oddział KWK „ Boże-Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary” – Ruchu „Mysłowice-Wesoła I”.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Włączenie w systemy ogólnozakładowej łączności telefonicznej, łączności do kierowania akcjami ratowniczymi, łączności ratowniczej, wizualizacji procesów technologicznych, wspomagania Dyspozytora oraz systemów dyspozytora ruchu zakładu górniczego Oddział KWK „ Boże-Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary” – Ruchu „Mysłowice-Wesoła I”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie zadania pn. „Włączenie w systemy ogólnozakładowej łączności telefonicznej, łączności do kierowania akcjami ratowniczymi, łączności ratowniczej, wizualizacji procesów technologicznych, wspomagania Dyspozytora oraz systemów dyspozytora ruchu zakładu górniczego Oddział KWK „ Boże-Dary-Mysłowice-Wesoła I” Ruch „Boże Dary” – Ruchu „Mysłowice-Wesoła I””, w zakresie zgodnym z opracowanym przez firmę Sevitel Sp z o. o. z grudnia 2019r projektem wykonawczym nr 78/2019 2. Zakres przedmiotu zamówienia 1. W zakresie urządzeń centrali systemu ogólnozakładowej łączności telefonicznej: – zabudowa w rejonie szybu wschodniego Ruchu „Mysłowice-Wesoła I”, modułu wyniesionego OpenScape 4000 V8 w wykonaniu 19” dla systemu HiPath 4000 w Ruchu „Boże Dary”, – adaptacja istniejącego stojaka Awizo w SRK S.A. Ruchu „Boże Dary” do transmisji sieciowej dla centrali telefonicznej i systemu SAT do rejonu szybu wschodniego Ruchu „Mysłowice-Wesoła I”, – włączenie modułu wyniesionego w rejonie szybu wschodniego Ruchu „Mysłowice-Wesoła I” do systemu telekomunikacyjnego HiPath 4000V6, – wykonanie okablowania urządzeń stacyjnych w rejonie szybu wschodniego Ruchu „Mysłowice-Wesoła I”, 2. w zakresie urządzeń dyspozytorni systemów dyspozytora ruchu:  zabudowa modułu wyniesionego (stojaka SSI-SAT wraz z pulpitem wyniesionym) systemu alarmowo-rozgłoszeniowego SAT w rejonie szybu wschodniego Ruchu KWK „Mysłowice-Wesoła I”,  włączenie modułu wyniesionego w rejonie szybu wschodniego Ruchu „Mysłowice-Wesoła I”, do systemu łączności telefonicznej i alarmowania typu SAT,  wykonanie okablowania systemu SAT w rejonie szybu wschodniego Ruchu „Mysłowice-Wesoła I”,  zabudowa modułu wyniesionego (stojaka centrali CMC-5) zintegrowanego systemu bezpieczeństwa SMP-NT/SV w rejonie szybu wschodniego Ruchu „Mysłowice-Wesoła I”,  wykonanie okablowania systemu SMP-NT/SV w rejonie szybu wschodniego Ruchu „Mysłowice-Wesoła I”.  modernizacja zintegrowanego systemu bezpieczeństwa w rejonie Ruchu „Boże Dary”,  włączenie modułu wyniesionego w rejonie szybu wschodniego Ruchu „Mysłowice-Wesoła I”, do zintegrowanego systemu bezpieczeństwa SMP NT/SV, 3. w zakresie urządzeń zasilania gwarantowanego dla potrzeb ogólnozakładowej łączności telefonicznej i ogólnozakładowego systemu dyspozytorskiego: – zabudowa układu zasilania gwarantowanego dla urządzeń centrali i dyspozytorni w rejonie szybu wschodniego Ruchu „Mysłowice-Wesoła I” w oparciu o: – system zasilania WSZ-23, wyposażony w 4 moduły prostownikowe typu PDO 48/42-2000W oraz w 3 inwertery typu FUO 230/1,5, – bateria akumulatorów bezobsługowych, złożoną z dwóch łańcuchów ogniw 12V170FS pracującą na napięciu 48V, o łącznej pojemności 340Ah, – zespół prądotwórczy typu GI 22 s o mocy 20 kVA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45314000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach w zależności od wyboru: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: PL 82 1050 1230 1000 0090 3044 6992 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych lub e-gwarancji bankowej d) gwarancjach ubezpieczeniowych lub e- gwarancji ubezpieczeniowej e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (tj. kwoty, jakie zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach