Przetargi.pl
WKŁADY BARWIĄCE 2015-I

Miasto Suwałki ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5628000 , fax. 087 5628098
 • Data zamieszczenia: 2015-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Suwałki
  ul. Mickiewicza 1 1
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 087 5628000, fax. 087 5628098
  REGON: 79067103000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WKŁADY BARWIĄCE 2015-I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wkładów barwiących dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Suwałkach. 2.Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załączniku nr 2 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia, tj. w załączniku wykaz materiałów eksploatacyjnych. 3.Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek, transport i rozładunek dostarczonych materiałów w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. 4.Dostarczone produkty muszą być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi. Zamawiający zastrzega, że wkłady barwiące do drukarek: Brother MFC-6490CW, Brother MFC-J6910DW, Brother MFC-J6920DW, Canon Pixma iP4950, HP Business InkJet 2800, Kyocera FS-1035, Lexmark E250dn, HP LaserJet P3015, HP LaserJet Pro P1102, HP LaserJet Pro400 M401, HP LaserJet Pro400 Color MFP M475, HP Color LasetJet CM2320fxi MFP, HP LaserJet Enterprise Color 500, OKI B430d, OKI B431d/MB471, Sharp MX-M282N/MX-M503N, muszą być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi producentów drukarek. 5.Za równoważne zamawiający uznaje produkty, które w odniesieniu do marki i typu wskazanego sprzętu biurowego, posiadają równą (taką samą) wartość użytkową, czyli: a)spełniają warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, w stopniu nie mniejszym niż wskazany z symbolu oryginał, w szczególności nie powodują wyświetlania negatywnych komunikatów na monitorze urządzenia po zainstalowaniu materiału eksploatacyjnego, a monitorowanie procesu wydruku i zużycia materiału eksploatacyjnego przebiega w identyczny sposób jak przy zastosowaniu produktów oryginalnych (pochodzących od producenta danego sprzętu), b)wydajność danego materiału eksploatacyjnego nie może być mniejsza niż wydajność oryginalnego materiału eksploatacyjnego (producenta urządzenia), c)jakość wydruków przy zastosowaniu produktów równoważnych nie może być gorsza niż przy wydrukach z zastosowaniem materiałów oryginalnych (producenta urządzenia), w szczególności dotyczy to intensywności pokrycia tonerem/tuszem zadrukowywanego materiału (papieru, kalki, itd.) oraz jego czystości w miejscach, w których nie powinien być zadrukowany ani zabrudzony, d)posiadają wymiary i kształty umożliwiające prawidłowe (bezkonfliktowe) umieszczenie materiału eksploatacyjnego w urządzeniu oraz nie powodują negatywnych objawów w czasie pracy urządzenia (niezależnie od tego ile oryginalnych materiałów eksploatacyjnych jest zainstalowanych w urządzeniu), takich jak np. nieprawidłowe dźwięki wydobywające się z wnętrza urządzenia, nieprawidłowe wibracje urządzenia, częste zakleszczanie się papieru w urządzeniu przy zachowaniu zaleceń producenta związanych z prawidłową eksploatacją urządzenia, itp., e)wkłady barwiące muszą być fabrycznie nowe, tj. wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności pojemników z tonerem/tuszem, f)wkłady barwiące muszą być opakowane w oryginalne opakowania producenta z widocznym logo, symbolem produktu, oznaczeniem wskazującym, któremu produktowi oem odpowiada produkt równoważny (symbol oem), oznaczeniem urządzeń, dla których produkt jest przeznaczony i terminem przydatności do użytku. 6.W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na produkty równoważne wydajność oferowanych materiałów powinna być zgodna z normami wydajności: ISO/IEC 19752 : 2004 (w odniesieniu do wkładów do drukarek laserowych monochromatycznych), 19798 : 2007 (odnośnie wkładów do drukarek laserowych kolorowych), ISO/IEC 24711: 2006 (odnośnie wkładów do drukarek atramentowych). 7.Dostarczone wkłady drukujące muszą posiadać termin przydatności do użycia nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach