Przetargi.pl
Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Straż Miejska Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 68 82 154 , fax. 12 68 82 292
 • Data zamieszczenia: 2019-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Straż Miejska Miasta Krakowa
  ul. Dobrego Pasterza 116
  31-416 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 68 82 154, fax. 12 68 82 292
  REGON: 35000739900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krakow.pl/ST

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rekreacyjno – sportowych dla pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa - 180 osób (podana liczba osób służy tylko do oceny punktowej oferty), finansowanych częściowo z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Ilość osób ma charakter tylko i wyłącznie szacunkowo - orientacyjny (przewidywany w okresie danego miesiąca) i Zamawiający nie zobowiązuje się do zamówienia usługi w takiej ilości, jak wyżej określona, a Wykonawca nie może z tego tytułu wnosić roszczeń. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości uprawnionych osób do korzystania z Pakietu usług w trakcie trwania umowy na usługi. Łączna kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia zostanie podana przy otwarciu ofert i będzie wpisana do umowy, a w przypadku jej przekroczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy. Wykonawca zapewni w ramach placówek współpracujących, możliwość korzystania przez pracowników Straży Miejskiej Miasta Krakowa z szerokiej oferty usług rekreacyjnych i sportowych minimum takich, jak: aerobic, aqua aerobik, basen, fitness, gimnastyka, grota solna, jacuzzi, joga, nauka sztuk walki, nauka tańca, sauna, ścianka wspinaczkowa, siłownia, itd., w sposób nieograniczony przez 7 dni w tygodniu w ramach jednego Pakietu. Wykonawca zapewni pracownikom zgłoszonym przez Zamawiającego identyfikator w formie imiennej karty, który w zależności od zakresu wybranych usług, umożliwi nielimitowany dostęp do obiektów sportowych oraz różnorodnych zajęć sportowych w całym kraju. Zamawiający nie dopuszcza identyfikowania korzystających z usług pracowników przy użyciu odcisków palca lub innych danych biometrycznych, jak również istnienia wymogu korzystania z telefonu komórkowego w celu uzyskania realizacji usługi. Zasady korzystania z wymienionych usług ustali Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania limitów czasowych dla wybranych usług świadczonych w wybranych obiektach, zgodnie z obowiązującymi w tych obiektach regulaminami stosowanymi dla wszystkich klientów. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez pracowników korzystających z usługi dodatkowych opłat za niektóre usługi świadczone przez konkretne obiekty sportowo - rekreacyjne, z zastrzeżeniem, że w obiektach tych, zgodnie z obowiązującym regulaminem, opłata dodatkowa pobierana jest od wszystkich klientów korzystających z danej usługi i w takiej samiej wysokości, w ramach wcześniej wykupionego abonamentu. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 917 z późn. zm.), przez Wykonawcę lub Podwykonawcę co najmniej: jednej osoby, wykonującej czynności w zakresie realizacji części zamówienia, dotyczącej pracy polegającej na wykonywaniu: czynności w zakresie obsługi Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia ww. osoby (osób) przez cały okres realizacji wykonywanych przez nią czynności, w szczególności poprzez: 1) zwrócenie się z wnioskiem do właściwego inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli, 2) wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia ww. osoby (osób), 3) zobowiązanie Wykonawcy do złożenia oświadczenia w przedmiocie zatrudnienia ww. osoby (osób) na podstawie umowy o pracę. Powyższe wymogi dotyczą również Podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace. • W celu realizacji usługi Zamawiający przekaże wybranemu w postępowaniu Wykonawcy jedynie nazwiska i imiona osób korzystających z usługi. • Wykonawca dołączy do oferty pełny wykaz świadczonych usług w oferowanym programie. • Wykonawca dołączy do oferty projekt umowy w zakresie powierzenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przetwarzania danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwane „RODO” Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV 92.00.00.00-1, 92.60.00.00-7 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi metodą spełnia / nie spełnia na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy, potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Lista obiektów, w ramach których będą świadczone przedmiotowe usługi na terenie miasta Krakowa. 2. Lista obiektów, w ramach których będą świadczone przedmiotowe usługi na terenie województwa małopolskiego, z wyłączeniem terenu miasta Krakowa. 3. Lista obiektów, w ramach których będą świadczone przedmiotowe usługi na terenie Polski, z wyłączeniem województwa małopolskiego i terenu miasta Krakowa. POWYŻSZY DOKUMENT JEDYNIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 4. Wykaz usług oferowanych w ramach jednego Pakietu, podpisany przez osobę składającą ofertę 5. Projekt umowy (w wersji papierowej oraz edytowalnej – Word) w zakresie powierzenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO 6 Oświadczenie o zobowiązaniu się do zatrudnienia przez Wykonawcę po zawarciu umowy w niniejszym postępowaniu co najmniej jednej osoby na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności w zakresie obsługi Zamawiającego UWAGA Dokumenty, o których mowa pod Lp. 1, 2, 3, 4 i 5 Wykonawca dołączy również w edytowalnym pliku na nośniku elektronicznym np. płyta CD, pendrive itp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach