Przetargi.pl
Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.

Komenda Stołeczna Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-150 Warszawa, ul. Nowolipie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (22) 6038608 , fax. (22) 603 76 42
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Stołeczna Policji
  ul. Nowolipie 2
  00-150 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (22) 6038608, fax. (22) 603 76 42
  REGON: 01212648200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług holowania i parkowania pojazdów dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Wołominie. 2. Ilość zlecanych usług będących przedmiotem umowy wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 3. Wykonawca musi posiadać stanowisko dyspozytorskie (przyjmujące zlecenia od Zamawiającego i wydającego polecenia holownikom) wyposażone w urządzenia łączności. 4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych w okresie obowiązywania umowy ryczałtowych cen jednostkowych brutto w PLN za: A. holowanie i parkowanie pojazdów do 3 500 kg, A₁ - holowanie skutera, motocykla, quada, A₂ - holowanie pojazdu,, A₃ - l dobę parkowania skutera, motocykla, quada, A₄- l dobę parkowania pojazdu, B. holowanie i parkowanie pojazdów powyżej 3 500 kg, B₁ - holowanie pojazdu, B₂-1 dobę parkowania pojazdu, 5. Cena jednostkowa brutto odpowiednio za holowanie i parkowanie jest określona ryczałtowo, bez względu na odległość, porę dnia i dzień tygodnia, stopień trudności, w tym uwzględnia konieczność użycia dodatkowego sprzętu oraz wyposażenia. 6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem umowy w ruchu ciągłym, tzn. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 7. Podstawą do wykonania przez Wykonawcę usług, o których mowa w SIWZ jest dyspozycja usunięcia pojazdu wydana w formie pisemnej (dopuszcza się drogę faksowa) przez dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Wołominie według określonego wzoru stanowiącego załącznik do umowy (Rozdz. XVII dokumentacji postępowania). 8. Wykonawca zobowiązany jest do przeholowania pojazdów po upływie ważności umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania na parking wskazany przez Zamawiającego. 9. Przed upływem terminu ważności umowy Zamawiający uzgodni z Wykonawca sposób i termin przetransportowania pozostałych zdeponowanych na parkingu pojazdów. 10. W przypadku, o którym mowa w ppkt 8 ryczałtowe ceny jednostkowe brutto w PLN za holowanie nie będą wyższe od cen jednostkowych określonych w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego. 11. Wykonawca musi dysponować sprzętem komputerowym z legalnym oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie ewidencji zdeponowanych pojazdów uwzgledniającej: markę pojazdu, numer rejestracyjny, aktualny numer nadwozia i silnika, numer sprawy do której został zdeponowany, datę przyjęcia na parking, datę wydania z parkingu. 12. Zamawiający będzie ponosił koszty parkowania pojazdów od dnia umieszczenia pojazdu na parkingu Wykonawcy do momentu poinformowania Wykonawcy o przekazaniu sprawy, w której pojazd jest dowodem - prokuraturze, sądowi, właścicielowi pojazdu lub innemu podmiotowi, co potwierdzone zostanie dokumentem. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczania zabezpieczonych pojazdów własnym transportem. W takim przypadku Wykonawca obciążać będzie Zamawiającego jedynie cenami określonymi w umowie za parkowanie zabezpieczonych pojazdów. 14. Podstawą do wydania przez Wykonawcę zdeponowanego na parkingu pojazdu, będzie zezwolenie wydane przez organ, w dyspozycji którego pojazd pozostaje.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63712400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał: zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencję uprawniającą do wykonywania przewozu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ustawie o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 58 ze zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach