Przetargi.pl
Świadczenie na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych i mini routerów.

Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich ogłasza przetarg

 • Adres: 02-672 Warszawa, Domaniewska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3783100, 22 3783111 , fax. 22 2019725
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich
  Domaniewska 39 a
  02-672 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3783100, 22 3783111, fax. 22 2019725
  REGON: 14168145600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cpe.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych i mini routerów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz komórek organizacyjnych Centrum Projektów Europejskich przez okres 24 miesięcy usług telefonii komórkowej oraz usług mobilnego Internetu wraz z dostawą telefonów komórkowych i mini routerów. Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do SIWZ – projekt umowy. I. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)zachowanie posiadanych przez Zamawiającego aktywnych 44 numerów telefonów i przeniesienie ich na koszt Wykonawcy do własnej sieci. 2)dostarczenie nowych telefonicznych kart SIM w ilości 10 sztuk i aktywowanie usług i świadczenie usług telefonii komórkowej- aktywacja kart i rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi równocześnie z chwilą przeniesienia do sieci Wykonawcy numerów wskazanych w pkt 1 i rozpoczęcia świadczenia usług wobec tych numerów 3)na zasadzie zamówienia opcjonalnego dostarczenie nowych telefonicznych kart SIM w maksymalnej ilości 10 sztuk, aktywowanie usług i świadczenie usług telefonii komórkowej zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy. Zasady usługi opcjonalnej opisano poniżej. 4) dostarczenie nowych kart SIM do usługi Internetu mobilnego w ilości 13 szt., aktywowania usług i świadczenie usług Internetu mobilnego dla tych kart SIM. Wraz z kartami Wykonawca zobowiązany jest dokonać dostawy i przeniesienia na własność Zamawiającego 13 mini routerów wifi o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej. Wykonawca wskaże w ofercie ofertowany sprzęt. 5) na zasadzie zamówienia opcjonalnego dostarczenie nowych kart SIM do usługi Internetu mobilnego w maksymalnej ilości 20 szt., aktywowania usług i świadczenie usług Internetu mobilnego dla tych kart SIM, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie obowiązywania Umowy. Do każdej zamawianej w ramach opcji karty SIM Wykonawca dostarczy na własność Zamawiającego mini router wifi o parametrach nie gorszych niż opisane poniżej. Dostawie będzie podlegać sprzęt wskazany w ofercie Wykonawcy. 6) Zamawiający wymaga przekazania do dyspozycji Zamawiającego dodatkowych min. 3 szt. nieaktywnych kart SIM. (standardSIM, micrSIM i nanoSIM) Karty będą aktywowane (np. w przypadku kradzieży, zniszczenia posiadanej karty SIM) następnego dnia roboczego, po zgłoszeniu telefonicznym lub drogą mailową na adres Wykonawcy podany w Umowie. 7) numery telefonów Zamawiającego pozostaną bez zmian i zostaną przeniesione do sieci Wykonawcy po wygaśnięciu umowy na świadczenie usług z dotychczasowym Operatorem. Zamawiający przedstawi Wykonawcy wykaz wymienionych numerów; 8) dostawa kart SIM nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Dostawa kart w ramach opcji nastąpi w terminie 10 dni od dnia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę przynajmniej jednej osoby wykonującej usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych związanych z obsługą realizacji przedmiotu zamówienia, która będzie wskazana do kontaktów z Zamawiających w zakresie wsparcia realizacji umowy, tzw. Opiekuna umowy. Wykonawca wskaże ze swej strony osobę lub osoby – opiekuna/ów umowy najpóźniej w chwili zawarcia umowy. Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia osoba/osoby, wykonujące usługi w zakresie czynności administracyjno-biurowych związanych z obsługą realizacji przedmiotu zamówienia tj. Opiekuna umowy była/y zatrudniona/e przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywane przez nich czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 1043, 1495.). Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy. Wykonawca w przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa powyżej, ze wskazaniem imienia i nazwiska danej osoby oraz wymiaru czasu pracy (pełen etat/część etatu). W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy ww. osoby/osób Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu uaktualnionego wykazu osób, o którym mowa powyżej. Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni od dnia dokonania przedmiotowej zmiany. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności wskazane w niniejszym ustępie. Na każdym etapie realizacji umowy Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do przedstawienia dokumentu (-ów) potwierdzającego (-ych) zatrudnienie osoby/osób, o których mowa powyżej. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przedstawić żądany (-e) dokument (-y), w każdym jednak przypadku nie później niż w terminie 3 dni roboczych od przesłania przez Zamawiającego wezwania. Wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić osobę/osoby, której/ych dane osobowe ma on prawo przetwarzać na podstawie odrębnych przepisów oraz które wyrażą zgodę na dostęp Zamawiającego do ich danych osobowych. Osoba (-y), która (-e) takiej zgody nie wyrażą (-ją) nie może/mogą brać udziału w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 1 osoby wykonującej opisane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) za każdą osobę zgłoszoną przez Wykonawcę jako opiekuna umowy, wobec której nie dopełniono wymogu, za cały okres naruszenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej ww. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez PIP. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie opcji, o której mowa w art. 34 ust. 5 Ustawy. Warunki i zakres zamówienia opcjonalnego wskazano w Załączniku nr 1 do SIWZ. Realizacja usług i dostaw objętych zamówieniem opcjonalnym (prawo opcji) zależy od potrzeb Zamawiającego i nastąpi na zlecenie Zamawiającego. Wykonawcy na podstawie Umowy nie przysługuje roszczenie o zlecenie mu realizacji usług i dostaw objętych prawem opcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2019 r. poz. 310, 836). 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacać na konto Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, nr konta 98 1010 1010 0058 8713 9120 0000. (SWIFT CODE: NBPL PLPW, IBAN: PL) Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu znak WA.263.12.2020.AZ”. 5. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w pozostałych przypadkach wymienionych w ust. 2 – oryginał dowodu wniesienia wadium. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 7. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, że posiada uprawnienia do świadczenia usług stanowiących przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460, z 2020 r. poz. 374, 695) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz.U. z 2018, poz. 2324).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa oferte zgodnie ze wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczenia wstępne, a także: 1) pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę, jeżeli umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z treści złożonych dokumentów rejestrowych; 2) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum, w przypadku wspólnego składania oferty przez Wykonawców; 3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów ( jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach