Przetargi.pl
Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami.

Urząd Żeglugi Śródlądowej ogłasza przetarg

 • Adres: 70-207 Szczecin, pl. Batorego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 43 40 279, 44 03 354 , fax. 91 43 40 129
 • Data zamieszczenia: 2020-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Żeglugi Śródlądowej
  pl. Batorego 4
  70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 43 40 279, 44 03 354, fax. 91 43 40 129
  REGON: 70170210000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szczecin.uzs.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wdrożenie systemu wskazania bezpiecznego prześwitu pod mostami. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34942000-2 – Urządzenia sygnalizacyjne 32260000-3 - Urządzenia do przesyłu danych 42961200-2 – Przemysłowy system kontroli ruchu lub równorzędny 42960000-3 – System sterowania i kontroli, sprzęt drukujący, graficzny, automatyzujący prace biurowe i przetwarzający informacje 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych – Wymaga się złożenia oferty obejmującej wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34942000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Rozdziale XII pkt 5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; 2) zobowiązanie Innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ, 3) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy, w szczególności w przypadku składania przez Wykonawców oferty wspólnej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną