Przetargi.pl
„Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg

 • Adres: 22-600 Tomaszów Lubelski, Lwowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 664 24 61, , fax. 84 664 24 61 wew. 601
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim
  Lwowska 37 A
  22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 84 664 24 61, , fax. 84 664 24 61 wew. 601
  REGON: 95017705900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim-tomaszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawę i wdrożenie Systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową i Oprogramowania Bazodanowego wraz z instalacją i narzędziami do prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji Systemu. Wdrożenie obejmuje, w szczególności: 1. Dostawę oprogramowania GIS, do zarządzania infrastrukturą techniczną sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 2. Przeprowadzenie integracji danych z systemu ZSI firmy posiadanego przez Zamawiającego w zakresie: a. kontrahenta (ID kontrahenta, nazwa kontrahenta i inne), b. posesji (ID posesji, adres posesji) c. wodomierza (adres montażu, data montażu, data legalizacji, dane techniczne wodomierza, nr wodomierza, nr plomby) - historia montaży prezentowana z 5 ostatnich lat, d. odczytu (data odczytu, wartość odczytu, zużycia, typ odczytu) - odczyty prezentowane z 5 ostatnich lat, e. umowy (numer umowy, data obowiązania umowy, typ umowy), 3. Wdrożenie zintegrowanych z systemem GIS modułów: a. dyspozytorskiego, służącego do prowadzenia rejestru/ewidencji prac na sieciach b. przeglądu hydrantów c. wydruków d. mobilnego GIS (4 licencje) 4. Dostawę licencji umożliwiających legalne korzystanie Zamawiającego z dostarczonego oprogramowania, 5. Migrację danych wektorowych i rastrowych do systemu przekazanych przez Zamawiającego, 6. Instalację oraz konfigurację oprogramowania na sprzęcie i serwerach dostarczonych przez Wykonawcę, 7. Wdrożenie mechanizmu obsługi kopii zapasowych danych, 8. Dostarczenie nośnika z systemem 9. Dostarczenie dokumentacji programu w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej, 10. Szkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi systemów, 11. Zapewnienie Zamawiającemu ………. miesięcznej opieki gwarancyjnej. 12. Dostarczenie dla Zamawiającego sprzętu, zgodnie ze specyfikacją w Roz. 2 pkt. 2.7. SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38221000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł, (słownie: trzy tysiące 00/100 zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ, 2. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach