Przetargi.pl
Wdrożenie E-Usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach

Gmina Chorzele ogłasza przetarg

 • Adres: 06-330 Chorzele, ul. Ogrodowa 7
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 7515161 , fax. 29 7515686
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chorzele
  ul. Ogrodowa 7 7
  06-330 Chorzele, woj. mazowieckie
  tel. 29 7515161, fax. 29 7515686
  REGON: 55066788200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachorzele.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wdrożenie E-Usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. budowa infrastruktury sieci LAN i prace adaptacyjne dostosowujące pomieszczenie serwerowni - 1; 2. zakup sprzętu komputerowego: 1) Komputer - 6 sztuk; 2) Monitor - TYP 1 - 19 cali - 6 szt.; 3) Notebook - 1 szt.; 4) Torba na notebooka - 1 szt.; 5) Drukarka - TYP 1 - A4, mono, sieciowa, duplex - 3 szt.; 6) Drukarka - TYP 2 - A4, kolorowa, laserowa, sieciowa, duplex - 1 szt.; 7) Drukarka - TYP 3 - drukarka kodów kreskowych - 1 szt.; 8) Skaner - TYP 1 - A4 - 2 szt.; 9) Skaner -TYP 2 - A3 - 1 szt.; 10) Czytnik kodów kreskowych - 1 szt.; 11) Serwer w obudowie typu RACK - 2 szt.; 12) Streamer zewnętrzny z oprogramowaniem do backupu - 1 szt.; 13) Zasilacz awaryjny do serwera w obudowie typu RACK - 2 szt.; 14) Projektor multimedialny - 1 szt.; 15) Infomat - 1 szt.; 16) Konsola LCD z przełącznikiem KVM - 1 szt.; 17) Sejf na nośniki danych - 1 szt.; 18) Zestaw do składania bezpiecznych podpisów elektronicznych - 6 szt.; 3. Zakup oprogramowania komputerowego: 1) Oprogramowanie TYP 1 - pakiet oprogramowania biurowego w wersji BOX (zgodny lub równoważny) Office Pro 2010 Polish - 2 licencje; 2) Oprogramowanie TYP 2 - system operacyjny serwera (zgodny lub równoważny) Microsoft OEM Windows Server Std 2008 R2 64 Bit/x64 - 2 pakiety instalacyjne nowa licencja MOLP; 3) Oprogramowanie TYP 3 - licencje dostępowe do serwera (zgodne lub równoważne) Microsoft Windows 2008 Server CAL Polish, 1pk - nowa licencja MOLP dla 34 użytkowników; 4) Oprogramowanie TYP 4 - System operacyjny do PC 1 (BOX) - (zgodne lub równoważne) Windows 7 Professional - licencja MOLP dla 25 komputerów; 5) Oprogramowanie TYP 5 - Antywirus, antyspam, firewall - 34 licencje; 6) Oprogramowanie TYP 6 - Elektroniczny System Obiegu Dokumentów - 30 licencji; 7) Oprogramowanie TYP 7 - Platforma Elektroniczny Urząd (e-Urząd) - 1 licencja; 8) Oprogramowanie TYP 8 - Oprogramowanie zabezpieczające komputery przed nieautoryzowanym dostępem - 31 licencji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453143200
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Chorzelach Nr 31 8913 0005 0000 1472 2000 0030 z adnotacją -wadium - Wdrożenie E-Usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach. 2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) W gwarancjach bankowych, 4) W gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zmianami), 6) Termin wniesienia wadium: do dnia 23.12.2010r.do godz. 12.00. 7) Sposób przekazania: Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć w odrębnym opakowaniu do oferty. 8) Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 9) Dokumenty dotyczące wniesienia wadium należy złożyć w formie oryginału. 10) W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 4. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminachorzele.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach