Przetargi.pl
W-5 ZP/12/2009/ Aparatura laboratoryjna.

Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 171/173
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6313408 , fax. 042 6313408
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
  ul. Wólczańska 171/173
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6313408, fax. 042 6313408
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  W-5 ZP/12/2009/ Aparatura laboratoryjna.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury laboratoryjnej, tj.: Zadanie 1 - Inkubator CO2 do hodowli komórkowej - 1 szt. Zadanie 2 - Jednowiązkowy spektrofotometr UV-VIS - 1 szt. Zadanie 3 - Szafa termostatyczna o poj. powyżej 250 l - 1 szt. d
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 6. Zaakceptują warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć poniższe załączniki na mocy art. 25 i 26 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 16.10.2008 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. nr 188, poz. 1155). 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Ewidencji Działalności Gospodarczej, wystawione lub poświadczone pod względem aktualności przez uprawniony do wystawienia organ nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Należy dołączyć również stosowne umowy regulujące współpracę podmiotów występujących wspólnie (dotyczy w szczególności: konsorcjum, spółki cywilnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej i in.), 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. Oświadczenie w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1) oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej specyfikacji, 4. Deklarację zgodności z dyrektywami UE. 5. Oświadczenie, że dostawca posiada na terenie Polski autoryzowany serwis gwarancyjny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.p.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach