Przetargi.pl
„Uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej”

Gmina Gościeradów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-275 Gościeradów, Gościeradów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 381 105 , fax. 158 381 140
 • Data zamieszczenia: 2019-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gościeradów
  Gościeradów 61
  23-275 Gościeradów, woj. lubelskie
  tel. 158 381 105, fax. 158 381 140
  REGON: 83040964300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://goscieradow.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej” na działce nr 1/10w obr. Geodezyjnym Wólka Gościeradowska, wchodzące w skład projektu „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura Społeczna, Działania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w 3 etapach: 1) Etap I: Wykonanie placu P1 i placu P2: roboty ziemne z niwelacją terenu pod plac, formowanie i zagęszczenie nasypów, plantowanie i obrabianie na czysto skarp, dostarczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej pod trawnik, wykonanie trawników siewem na gruncie; 2) Etap II – Wykonanie placu zabaw Pz: roboty ziemne z niwelacją terenu pod plac zabaw, formowanie i zagęszczenie nasypów, plantowanie i obrabianie na czysto skarp, dostarczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej pod trawnik, wykonanie trawników siewem na gruncie, doposażenie urządzeń placu zabaw (zestaw: zestaw zabawowy z drabinką, wieżą z dachem 1 spad, wieża z dachem 2 spad., zestaw do gry w kółko i krzyżyk, trap; zestaw: drabinka i zjeżdżalnia; zestaw: drabinka do zjeżdżalni i przeplotnia łańcuchowa; zestaw drabika na podest, wieża i dach 2 spadowy, zjeżdżalnia; bujaki: piesek, skuter, konik, słonik, samochodzik; huśtawka ważka; huśtawka metalowa podwójna; huśtawka metalowa "bocianie gniazdo"; karuzela krzyżowa czteroramienna; piaskownica; ławka metalowa z oparciem 6 szt.); wykonanie ogrodzenia placu z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych z cokołem betonowym (wys.ogr.1,5m) – 120mb; wykonanie ogrodzenia terenu z siatki ocynkowanej wys.1,5m na słupkach stalowych – 340mb; wykonanie piłkochwytów wys.3,0m z siatki polipropylenowej na słupkach stalowych – 120mb; wykonanie murku oporowego z betonowych elementów prefabrykowanych na fundamencie betonowym – 110mb; 3) Etap III – Altany, ciągi pieszo-jezdne, stanowiska wędkarskie, nasadzenia, ławki, kosze, wzmocnienie grobli: wykonanie 3 altan ogrodowych z grillem A1, A2, A3 (wg. projektów); wykonanie i utwardzenie kruszywem ciągów pieszo-jezdnych (odc. 4-5, 1-2, 2-3, 4-1 wg. projektów); wykonanie 15 stanowisk wędkarskich z betonowych elementów prefabrykowanych z uzupełnieniem tereny kruszywem; nasadzenie parkowych drzew liściastych 150szt, drzew iglastych 150 szt., krzewów iglastych 300szt, dostarczenie i montaż 25 ławek parkowych z prefabrykatów żelbetowych i drewnianymi siedziskami z oparciem, 25 ławek parkowych z prefabrykatów żelbetowych i drewnianymi siedziskami bez oparcia, 10 koszy z prefabrykatów żelbetowych z wkładem ze stali; wzmocnienie skarpy grobli płytami betonowymi ażurowymi 300m2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa, uproszczona dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót – stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł). 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2018 poz. 110 ze zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Gmina Gościeradów B.S. Ziemi Kraśnickiej o/Gościeradów numer konta: 02 8717 1064 2009 9000 0345 0003 z dopiskiem: „Uzupełnienie infrastruktury rekreacyjnej i społeczno-kulturalnej w Wólce Gościeradowskiej”– ZPO 271.9.2019” Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 2) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 6. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp 2) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony Zamawiającego) przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu – wg załącznika Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Inne dokumenty składane wraz z ofertą to: 1) Potwierdzenie wniesienia wadium. 2) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zadania (jeżeli dotyczy). 3) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: a) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. b) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach