Przetargi.pl
utylizacja odpadów medycznych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-600 Lesko, ul. Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4696408 w. 14, , fax. 134 696 408
 • Data zamieszczenia: 2019-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kazimierza Wielkiego 4
  38-600 Lesko, woj. podkarpackie
  tel. 13 4696408 w. 14, , fax. 134 696 408
  REGON: 37044507200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzozlesko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: zdrowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  utylizacja odpadów medycznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Systematyczne wykonywanie usługi odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych w tym niebezpiecznych i innych dla SPZOZ Lesko Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia jest: Odpady medyczne zakaźne o kodach: 18 01 02* w ilości –1,15 Mg przez okres 36 -miesięcy. 18 01 03* w ilości - 50,22 Mg przez okres 36-miesięcy.Odpady medyczne inne niż niebezpieczne o kodach: §18 01 01 w ilości 0,10 Mg przez okres 36-miesięcy,§18 01 04 w ilości 32,34 Mg przez okres 36-miesięcy, §18 01 07 w ilości 0,010 Mg przez okres 36-miesięcy,§18 01 09 w ilości 0,010 Mg przez okres 36-miesięcy. Odpady medyczne niebezpieczne, inne niż zakaźne o kodzie 18 01 06* w ilości 0,10 Mg przez okres 36-miesięcy. Magnetyczne i optyczne nośniki informacji o kodzie 16 80 01 w ilości 0,18 Mg Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 o kodzie 16 02 14 w ilości 0,020 Mg przez okres 36-miesięcy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca użyczył 9 sztuk kontenerów na kółkach o poj. 700 l. Zamawiający życzy sobie aby odbiór odpadów następował na zasadzie wymiany kontenerów pełnych na puste. Wykonawca jest zobowiązany do załadunku i ważenia odbieranych odpadów we własnym zakresie. Samochód do odbioru odpadów musi być wyposażony w wagę. usługi odbioru i transportu Wykonawca zobowiązany jest wykonywać z zachowaniem art. 20 Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz. U. z 2019, poz.701,730). Odpady przeznaczone do unieszkodliwienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2016r. w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U.2016, poz. 1601).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca wykaże że posiada ważne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami tj. zbieranie,(gdy jest dozwolone) transport i unieszkodliwianie lub odpowiednio odzysk (gdy jest dozwolony)- uprawniające do przejęcia odpadów od posiadacza SPZOZ w Lesku, o rodzajach  (kodach) wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia oraz w formularzu cenowym – posiada aktualne zintegrowane zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy terytorialnie organ, na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów z zakresu przedmiotu zamówienia na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019, poz.701,730), Dysponuje specjalistycznym przynajmniej jednym pojazdem niezbędnym do wykonania zamówienia, posiadającym aktualne zezwolenie dla środków transportu do przewożenia odpadów, w tym odpadów medycznych i niebezpiecznych,  zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019, poz.701,730), ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów  niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r.poz. 382, 534, 730) ustawą z dnia 6 września 2001 r.  o transporcie  drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58, 60, 125, 690, 730).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany druk OFERTA załącznik Nr 1. 2. Pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale (forma pisemna) lub kopii poświadczonej przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach