Przetargi.pl
Utworzenie kompleksu treningowego na terenie oraz w budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 położonej przy ul. Składowej 7G w Siedlcach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-110 Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 256 442 413 , fax. 256 445 978
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach
  ul. Czerwonego Krzyża 45
  08-110 Siedlce, woj. mazowieckie
  tel. 256 442 413, fax. 256 445 978
  REGON: 71158655000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce-straz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie kompleksu treningowego na terenie oraz w budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 położonej przy ul. Składowej 7G w Siedlcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest utworzenie kompleksu treningowego do ratownictwa chemiczno- ekologicznego na bazie obiektu i placu szkoleniowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Siedlcach. Realizacja inwestycji obejmuje: a. wykonanie nawierzchni placu do ćwiczeń; b. adaptację pomieszczenia na salą szkoleniową wraz klatką schodową w budynku jednostki; c. wykonanie elementów treningowych w tym rowu ze studzienkami połączonych rurociągami. Obszar inwestycji zlokalizowany jest na terenie miasta Siedlce, przy ulicy Składowej 7, na działce o nr ewid. 1/33 oraz części działki nr ewid. 1/21, obręb 121. Teren jednostki posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony północnej- ul. Składowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, Formularz ofertowy, 2. Oświadczenie wykonawcy DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU załącznik nr 3 do SIWZ, 3. Oświadczenie DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA . , które stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 4. Wykaz robót budowlanych, załącznik nr 5 do SIWZ, 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Dokument KRS lub CEiDG w celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli. (z zastrzeżeniem art. 26 ust 6.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach