Przetargi.pl
Utworzenie Klubu "SENIOR+" w miejscowości Parsęcko

Gmina Szczecinek ogłasza przetarg

 • Adres: 78-400 Szczecinek, Pilska 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 37 432 94 , fax. 94 37 420 08
 • Data zamieszczenia: 2022-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szczecinek
  Pilska 3
  78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 37 432 94, fax. 94 37 420 08
  REGON: REGON 330920908
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaszczecinek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie Klubu "SENIOR+" w miejscowości Parsęcko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej przebudowy świetlicy wiejskiej polegającej na przystosowaniu pomieszczeń do korzystania przez osoby niepełnosprawne w zakresie określonym w:a) Projekcie budowlanym,b) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,c) Przedmiarach robót,Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1. Nie podlegają wykluczeniu,2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:Zdolności technicznej lub zawodowej:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej roboty budowlanej związanej z budową, przebudową lub remontem budynków, a wymagana wartość wykonanej roboty budowlanej wynosiła min. 150 000,00 zł brutto oraz załączenie dowodów określających, że robota budowlana została wykonana należycie. dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Dokumenty wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa, w punkcie 4.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach