Przetargi.pl
Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Krzynowłoga Mała

Urząd Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 06-316 Krzynowłoga Mała, ul. Kościelna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 512 720 , fax. 297 512 725
 • Data zamieszczenia: 2019-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy
  ul. Kościelna 3
  06-316 Krzynowłoga Mała, woj. mazowieckie
  tel. 297 512 720, fax. 297 512 725
  REGON: 54666700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.krzynowlogamala.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utworzenie Klubu Senior + w miejscowości Krzynowłoga Mała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z Utworzeniem Klubu Senior + w miejscowości Krzynowłoga Mała zgodnie z załączoną dokumentacją projektowa (zał. nr 3 do SIWZ) oraz szczegółową specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót (zał. nr 3 do SIWZ). 2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z zachowaniem zasad: Wykonać przedmiot zamówienia z należytą staranności oraz zgodnie z wymogami prawa budowlanego z zachowaniem zasad BHP oraz ochrony p-poż, do wykonania przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do użycia materiałów gwarantujących odpowiednią jakość o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projektach,Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, świadectwa jakości) Wykonawca jako wytwórca odpadów, odpowiedzialny jest za odzysk i unieszkodliwienie wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia,Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia dla Zamawiającego w formie papierowej (2 egz.) operatu kolaudacyjnego. Jeżeli w dokumentacji występują określenia odwołujące się bezpośrednio do nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych, Zamawiający wymaga aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza złożenie w ofercie materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach co najmniej równych bądź wyższych niż wskazane w dokumentacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca oprócz ww. dokumentów musi załączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonej przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsca zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia. 4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach