Przetargi.pl
Utwardzenie placów i dróg dojazdowych do Zespołu Szkół w Krasnopolu ul. Wojska Polskiego 63 16-503 Krasnopol

Wójt Gminy Krasnopol ogłasza przetarg

 • Adres: 16-503 Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5164022, 5164038 , fax. 087 5164010
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Krasnopol
  ul. Wojska Polskiego 4 4
  16-503 Krasnopol, woj. podlaskie
  tel. 087 5164022, 5164038, fax. 087 5164010
  REGON: 00055369180000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug-krasnopol.pbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utwardzenie placów i dróg dojazdowych do Zespołu Szkół w Krasnopolu ul. Wojska Polskiego 63 16-503 Krasnopol
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dojazdy oraz miejsca parkingowe dla samochodów osobowych oraz autokarów; - kostka brukowa szara gr. 8 cm, - podsypka cementowo- piaskowa gr. 5 cm, - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - podłoże gruntowe zagęszczone do Is min = 0,98, - krawężnik betonowy najazdowy 20x 22 cm na ławie betonowej z oporem C 12/15 Chodniki, utwardzenie placów wokół nowoprojektowanego placu zabaw; - kostka brukowa czerwona gr. 6 cm, - podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm, - podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, - podłoże gruntowe zagęszczone do Is min = 0,98, - obrzeże betonowe 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem, Miejsca parkingowe oznakowane pasami z kostki betonowej koloru czerwonego. Odwodnienie; Wody opadowe z terenu opracowania będą odprowadzane powierzchniowo, grawitacyjnie w kierunku terenów zielonych położonych niżej. Wykaz powierzchni opracowania; - całkowita powierzchnia opracowania 0,45 ha, - powierzchnia urządzeń komunikacyjnych ogółem 2671 m2,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ug-krasnopol.pbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach