Przetargi.pl
utwardzenie nawierzchni wokół boiska kostką betonową wraz z uzupełnieniem ogrodzenia ochronnego na terenie Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika przy ul. Przełajowa 4w Poznaniu

Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika ogłasza przetarg

 • Adres: 61-622 Poznań, ul. Przełajowa 4
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8202352 , fax. 0-61 8202 492
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika
  ul. Przełajowa 4 4
  61-622 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8202352, fax. 0-61 8202 492
  REGON: 00025536100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.city.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  utwardzenie nawierzchni wokół boiska kostką betonową wraz z uzupełnieniem ogrodzenia ochronnego na terenie Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika przy ul. Przełajowa 4w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  utwardzenie nawierzchni wokół boiska kostką betonową wraz z uzupełnieniem ogrodzenia ochronnego na terenie Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika przy ul. Przełajowa 4w Poznaniu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. roboty budowlane nawierzchniowe o wartości każdej z robót, równej co najmniej 30 000,00 PLN; c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność złożonych dokumentów wymienionych w pkt. 6 SIWZ metodą spełnia - nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy formularz ofertowy - załącznik nr 1; B. wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy kosztorys ofertowy sporządzony wg. przedmiaru robót (metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej) - załącznik nr 2; W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów: C. podpisane przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie zawarto w formularzu ofertowym - załącznik nr 1); D. oryginał lub poświadczona przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodność z oryginałem, kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów E. wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy załącznik nr 5 - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania; F. oryginał lub poświadczona przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy za zgodność z oryginałem, kopia dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane z załącznika nr 5 zostały wykonane należycie. Jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają między innymi z odpisu lub wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji wymagane jest załączenie dokumentu lub jego poświadczonej kserokopii uprawniającego do składania podpisów w imieniu składającego ofertę. Dokumenty, o których mowa w ppkt C, D, E, F będą podstawą do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Informacja dla Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów o których mowa w ppkt D składa dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 24 maja 2006 r. Nr 87 poz. 603)- § 2 ust.1-3. 2. Dokument lub dokumenty składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy za zgodność z oryginałem. Informacja dla Wykonawców, którzy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udział w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca winien spełnić następujące wymagania: - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, - Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania. - podmioty tworzące konsorcjum składają oddzielnie dokument wymieniony w pkt E, F, G przy czym dopuszcza się przedstawienie dokumentu np. przez jednego konsorcjanta, w przypadku, gdy jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania spełnienia warunku określonego w pkt 5 ppkt. b myślnik 1; - Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli wspólnie ofertę wybraną jako najkorzystniejszą, - w odniesieniu do pozostałych dokumentów z pkt 6 SIWZ konsorcjum może złożyć wspólny dokument, - wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.city.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach