Przetargi.pl
Utrzymanie zimowe ulic miejskich na terenie miasta Wągrowca

Burmistrz Miasta Wągrowca ogłasza przetarg

 • Adres: 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2621522, 67 2680320 , fax. 67 2620325
 • Data zamieszczenia: 2020-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Miasta Wągrowca
  ul. Kościuszki 15 a
  62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie
  tel. 67 2621522, 67 2680320, fax. 67 2620325
  REGON: 57079128200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wagrowiec.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie zimowe ulic miejskich na terenie miasta Wągrowca
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie zimowe ulic miejskich na terenie miasta Wągrowca. W ramach zadania należy wykonać: zakup i przygotowanie odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i materiału „naturalnego” do zwalczania śliskości, zapewnienie dyżurów, zwalczanie śliskości na jezdniach i chodnikach oraz odśnieżanie jezdni i chodników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 11 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) arkusz cenowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ),o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:  nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1-4 oraz  spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1b. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podwykonawcach w ww. oświadczeniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w ww. oświadczeniu. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy (załącznik nr 6 do SIWZ), 5) oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 9 do SIWZ) 6) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, 2. Każdy z wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (Załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach