Przetargi.pl
Utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew i krzewów, zamiatanie placów i chodników, sprzątanie przystanków autobus., wiat turystycznych oraz cmentarzy wojennych na terenie MiG Szczebrzeszyn w roku 2023

GMINA SZCZEBRZESZYN ogłasza przetarg

 • Adres: 22-460 Szczebrzeszyn, Plac Tadeusza Kościuszki 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SZCZEBRZESZYN
  Plac Tadeusza Kościuszki 1
  22-460 Szczebrzeszyn, woj. lubelskie
  REGON: 950368606
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew i krzewów, zamiatanie placów i chodników, sprzątanie przystanków autobus., wiat turystycznych oraz cmentarzy wojennych na terenie MiG Szczebrzeszyn w roku 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest jest usługa świadczona w roku 2023 w zakresie:1) utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew i krzewów,2) utrzymanie czystości pasa drogowego, dróg gminnych oraz placów, chodników i parkingów,3) sprzątanie przystanków autobusowych, wiat turystycznych (kosze, z których mają być zabierane śmieci ustawione są na wysokości odpowiedniej dla osób z niepełnosprawnością)4) bieżące utrzymanie czystości i zieleni na kwaterach nr 1 i 2 żołnierzy poległych w okresie I i II wojny Światowej w okresie 01.05-31.10.2023r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach