Przetargi.pl
UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW ORAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W STANIE ZAPEWNIAJĄCYM BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKUJĄCYM

Urząd Miasta Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-52 32 88 157, 5858453 , fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Jezuicka 1 1
  85-102 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 0-52 32 88 157, 5858453, fax. (052) 58 58 273, 5858833
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW ORAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W STANIE ZAPEWNIAJĄCYM BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKUJĄCYM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW ORAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY W STANIE ZAPEWNIAJĄCYM BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKUJĄCYM
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 508700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość zespołów wyjazdowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach