Przetargi.pl
UTRZYMANIE NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY NOWA KARCZMA W 2021 ROKU

Gmina Nowa Karczma ogłasza przetarg

 • Adres: 83-404 Nowa Karczma, ul. Kościerska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 877 127 , fax. 586 877 171
 • Data zamieszczenia: 2021-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Karczma
  ul. Kościerska 9
  83-404 Nowa Karczma, woj. pomorskie
  tel. 586 877 127, fax. 586 877 171
  REGON: 19167523800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowakarczma.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE NAWIERZCHNI DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE GMINY NOWA KARCZMA W 2021 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Utrzymanie nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Nowa Karczma w zakresie profilowania, zagęszczania i wyrównywania z uzupełnieniem kruszywem lub gruzem betonowym o długości łącznej około 115 kilometrów, a także dodatkowe roboty ziemne z tym związane. 2. Wykaz dróg określa załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zlecając daną usługę może ująć inne drogi gruntowe niż określone w załączniku. 3. Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia określa formularz oferty oraz wzór umowy. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 4.1. CZĘŚĆ I „POŁUDNIE” obejmuje drogi o długości około 55 kilometrów położone w następujących sołectwach lub miejscowościach: Nowy Barkoczyn, Stary Barkoczyn, Liniewko Kościerskie, Lubań, Zielona Wieś, Nowa Karczma, Rekownica, Będomin; 4.2. CZĘŚĆ II „PÓŁNOC” obejmuje drogi o długości około 60 kilometrów położone w następujących sołectwach lub miejscowościach: Szpon, Szatarpy, Skrzydłowo, Grabówko, Jasiowa Huta, Szumleś Szlachecki, Grabowska Huta, Grabowo Kościerskie, Szumleś Królewski.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach