Przetargi.pl
Utrzymanie i eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów zielonych w Kętach

Gmina Kęty ogłasza przetarg

 • Adres: 32-650 Kęty, Rynek 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (033) 844-76-00
 • Data zamieszczenia: 2023-03-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kęty
  Rynek 7
  32-650 Kęty, woj. małopolskie
  tel. (033) 844-76-00
  REGON: 072181824
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie i eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów zielonych w Kętach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i eksploatacja instalacji do przetwarzania odpadów zielonych w Kętach Przedmiot zamówienia polega na utrzymaniu kompostowni zlokalizowanej przy Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach, ul. Kęckie Góry Północne oraz zagospodarowaniu odpadów zielonych w, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu gminy Kęty dostarczanych przez podmiot odbierający odpady komunalne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach