Przetargi.pl
Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023

Gmina Istebna ogłasza przetarg

 • Adres: 43-470 Istebna, Istebna 1000
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Istebna
  Istebna 1000
  43-470 Istebna, woj. śląskie
  REGON: 072182500
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.istebna.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg we wsi Istebna o łącznej długości– 1,7 km, z szacunkową liczbą 26 przejazdów w sezonie zimowym. W zadaniu ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg.1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg we wsi Istebna o łącznej długości– 8,13 km, z szacunkową liczbą 26 przejazdów w sezonie zimowym. W zadaniu ustalono dwie kolejności odśnieżania, które wynikają ze znaczenia komunikacyjnego poszczególnych dróg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału wpostępowaniu, określone przez Zamawiającego spośród warunków, o których mowa w art. 112 ust. 2 uPzp, dotyczącezdolności technicznej lub zawodowej:Za minimalny poziom zdolności zawodowej uznane zostanie wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje sprzętem, któryposłuży do wykonania usługi tj.:- dla zadania 1: Pojazd z pługiem i dmuchawą o mocy co najmniej 70 KM – 1 szt-dla zadania 2: Pojazd z pługiem i posyparką o mocy co najmniej 70 KM – 1 szt
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach