Przetargi.pl
UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA ŁUKÓW - PRZETARG NR 2

Nadleśnictwo Łuków ogłasza przetarg

 • Adres: 21-400 Łuków, Ławki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. +48 (25) 798 22 41 , fax. +48 (25) 798 22 73
 • Data zamieszczenia: 2021-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Łuków
  Ławki 56A
  21-400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. +48 (25) 798 22 41, fax. +48 (25) 798 22 73
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-lukow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA ŁUKÓW - PRZETARG NR 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łuków w tym remont dróg w leśnictwach: Jagodne, Róża, Kujawy, Gułów, Sarnów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, poprzez wbudowanie mieszanki kruszyw niezwiązanych frakcji 0,075 ÷ 31,5 mm, wyrównanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża zgodnie z wymaganiami załączonej specyfikacji technicznej. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia polega na: a) wyrównaniu kolein i zagłębień terenowych oraz uzupełnienie kruszywem o grubości średnio 5 cm na całej powierzchni drogi, b) równanie dróg leśnych równiarką, c) profilowanie nawierzchni drogi (dwustronny spadek 3 %), d) zagęszczenie nawierzchni drogi walcem. Leśnictwo Gułów: wykonie mechanicznego recyklingu drogi o długości 1 000,00 m i szerokość 4 m, uzupełnienie drogi kruszywem w ilości 200,0 m3 . Leśnictwo Gułów: wykonie mechanicznego recyklingu drogi o długości 1 500,00 m i szerokość 4 m, uzupełnienie drogi kruszywem w ilości 300,0 m3 . Leśnictwo Gułów: równanie drogi o długości 500,00 m i szerokość 3 m, uzupełnienie drogi kruszywem w ilości 350,0 m3 . Leśnictwo Róża, Jagodne: wykonie mechanicznego recyklingu drogi o długości 1 700,00 m i szerokość 4 m, uzupełnienie drogi kruszywem w ilości 360,0 m3 . Leśnictwo Kujawy: równanie drogi o długości 1 300,00 m i szerokość 3 m, uzupełnienie drogi kruszywem w ilości 400,0 m3 . Leśnictwo Sarnów: równanie drogi o długości około 1 100,00 m i szerokość 3 m, uzupełnienie drogi kruszywem w ilości 550,0 m3.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach