Przetargi.pl
„Utrzymanie dróg i składów drewna na terenie Nadleśnictwa Brzozów w 2019”

PGL LP Nadleśnictwo Brzozów ogłasza przetarg

 • Adres: 36-200 Brzozów, ul. Moniuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 124 341 524 , fax. 134 341 525
 • Data zamieszczenia: 2019-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Nadleśnictwo Brzozów
  ul. Moniuszki 25
  36-200 Brzozów, woj. podkarpackie
  tel. 124 341 524, fax. 134 341 525
  REGON: 37001448400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_brzozow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Pąństwa jednostak nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utrzymanie dróg i składów drewna na terenie Nadleśnictwa Brzozów w 2019”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane w zakresie utrzymania dróg i składów w Nadleśnictwie Brzozów. Zamówienie składa się z 2 części: Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko na jedną część zamówienia. Część nr 1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie utrzymania dróg i składów w leśnictwach obrębu Brzozów: - leśnictwo Dydnia - leśnictwo Grabownica - leśnictwo Izdebki - leśnictwo Niewistka - leśnictwo Blizne - leśnictwo Podlesie - leśnictwo Przysietnica Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót polegających na: uzupełnienie nawierzchni, likwidacja przełomów kruszywem łamanym i naturalnym, oczyszczenie zamulonych rowów koparką z wywozem gruntu i na odkład, oczyszczenie zamulonych przepustów rurowych, wykonanie i osadzenie wodospustów z krawędziaków drewnianych, wykonanie i osadzenie wodospustów z korytek betonowych, niwelacja nawierzchni dróg, ścięcie poboczy. Część nr 2 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie utrzymania dróg i składów w leśnictwach obrębu Sanok; - leśnictwo Bykowce - leśnictwo Dębna - leśnictwo Dobra - leśnictwo Liszna - leśnictwo Sady - leśnictwo Siemuszowa - leśnictwo Trepcza - leśnictwo Tyrawa Wołoska - leśnictwo Wola Krecowska Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót polegających na: uzupełnienie nawierzchni, likwidacja przełomów kruszywem łamanym i naturalnym, oczyszczenie zamulonych rowów koparką z wywozem gruntu i na odkład, przełożenie i montaż płyt drogowych, niwelacja nawierzchni dróg, ścięcie poboczy. Szczegółowy zakres i charakterystyka robót zawarta jest w załącznikach do niniejszej specyfikacji: - przedmiarach robót (załączniki nr 2.1 – 2.2) - specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (załącznik nr 13) Lokalizacja – Powiat Brzozowski, Powiat Sanocki; teren Nadleśnictwa Brzozów, szczegółową lokalizację zawierają załączniki nr 12.1 – 12.2. 4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 5. Ze względu na występujące okresowe ograniczenia w tonażu na drogach dojazdowych przy składaniu oferty należy uwzględnić transport łamany lub uzyskać zezwolenie na przejazd od zarządcy drogi. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji robót i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego. Wykonawca zrealizuje przedmiot zmówienia przy użyciu materiałów własnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tys. złotych) dla obu części zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank BGŻ BNP Paribas nr 51 2030 0045 1110 0000 0025 2260. Na blankiecie przelewu wskazane jest podać znak sprawy, tj. „Wadium SA.270.1.3.2019”. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 12. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (zwanych dalej „gwarancją wadialną”) powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 13. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 14. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone do oferty lub złożone przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – w Kasie. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 15. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy oraz art. 46 ust. 5 ustawy. 16. Wadium wniesione przez jednego spośród członków konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Do wykonania przedmiotu zamówienia nie jest wymagane posiadanie określonych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i inne składane wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w pkt. 6 SIWZ tj: 1) wypełniony druk oferty – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Kosztorys ofertowy wypełniony na podstawie przedmiarów – wzór przedmiaru stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, 3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 4) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 5) pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferta nie jest podpisana przez osobę upoważnioną, 7. Oświadczenia i inne składane wraz z ofertą dokumenty, o których mowa w SIWZ winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz załączonymi wzorami oraz zawierać informacje i dane w nich wymagane. 8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (lub osób) podpisującej ofertę. 9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz ponumerowane. 10. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę, członków konsorcjum lub przez podwykonawców – w takim zakresie w jakim dokumenty ich dotyczą. 11. Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów odrębne oświadczenia, wypełnione i podpisane przez te podmioty. 12. Wykonawca jest zobowiązany do oddzielenia część jawnej oferty od części stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jednocześnie zamieszcza w ofercie pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy. 13. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (np. konsorcja, spółki cywilne): 1) wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a oryginał pełnomocnictwa lub potwierdzoną notarialnie jego kopię należy załączyć do oferty, 2) oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez pełnomocnika, 3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, 4) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 2. Obowiązki wykonawcy w zakresie personelu: 1) Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty: a) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. b) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest podwykonawca - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podwykonawcy. c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia (których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy wskazane w pkt 1 lub 2 powyżej) wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli, został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności adresów, nr PESEL pracowników, wynagrodzenie ). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; dla osób mających wykonywać te czynności. pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt a- c powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. 2) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami lub podwykonawcę z Pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę i skutkować może naliczeniem kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. i Umowy. 3) W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 4) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w SIWZ. O planowanej zmianie osób lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają zobowiązaniom Wykonawcy wynikającym z Obowiązku Zatrudnienia, a jeżeli przyjął takie zobowiązanie także z Obowiązku Samodzielnej Realizacji. 5) Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne itp.). W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w § 11 Umowy. 6) Wykonawca zobowiązany jest poinformować własny Personel oraz podwykonawców o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane, w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych zagrożeń.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach