Przetargi.pl
„Utrzymanie czystości wewnątrz budynku biurowo – laboratoryjnego znajdującego się w Katowicach przy ul. Grabowej 1A”

ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI ogłasza przetarg

 • Adres: 02-640 Warszawa, Al. Jana Pawła II 11
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ŚLĄSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI
  Al. Jana Pawła II 11
  02-640 Warszawa, woj. śląskie
  REGON: 017508290
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://piorin.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Utrzymanie czystości wewnątrz budynku biurowo – laboratoryjnego znajdującego się w Katowicach przy ul. Grabowej 1A”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bieżącego sprzątania pomieszczeń biurowych, wraz z myciem okien i przeszkleń zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówieniaZakres usługi sprzątania obejmuje jeden budynek, w której działają 3 jednostki:I. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach,II. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa / Centralne Laboratorium - Oddział w Katowicach, III. Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach.IV. Części wspólne – rozliczane w częściach proporcjonalnych do zajmowanej powierzchni i procentowego udziału w trwałym zarządzie. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH W POSTĘPOWANIU. NALEŻY ZŁOŻYĆ JEDNĄ OFERTĘ Z WYSZCZEGÓLNIENIEM WARTOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCIACH – zgodnie z formularzem.Z uwagi na części wspólne budynku (schody, hol itp.) zamówienie nie jest podzielone na części, jednak Zamawiający wymaga zawarcia umowy z każdym z podmiotów oddzielnie, z uwagi na powyższe w ofercie należy zaznaczyć ceny sprzątania dla poszczególnych podmiotów oraz części wspólnej, która będzie rozliczna w następujący sposób:• 34% Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z/s w Warszawie, • 32% Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z/s w Katowicach • 34% Województwo Śląskie Śląski Zarząd Nieruchomości – jednostka budżetowa z/s w Katowicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium ustala się w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla świadczenia usługi sprzątania na terenie nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Grabowa:1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.3) Zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że:a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, minimum 1 usługę polegającą na utrzymaniu czystości w obiektach laboratoryjno-biurowych, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto, przy czym zamówienie na usługę utrzymania czystości wykonał na terenie obiektu użyteczności publicznej (lub innego obiektu komercyjnego – biurowego) o łącznej powierzchni co najmniej 1.000 m² przez okres minimum 1 roku, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku zamówień nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofertb) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia: co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora sprawującą nadzór i kontrolującą wykonanie usługi sprzątania, która posiada co najmniej 1 (jeden) rok doświadczenia w pracy polegającej na koordynowaniu/nadzorowaniu, a także kontroli pracy personelu sprzątającego w budynkach laboratoryjno-biurowych o powierzchni łącznej co najmniej 1.000 m² okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert. co najmniej 1 osobą, która posiada co najmniej 1 (jeden) rok doświadczenia w zakresie sprzątania pomieszczeń laboratoryjnych. co najmniej 1 osobą, która posiada co najmniej 1 (jeden) rok doświadczenia w zakresie sprzątania pomieszczeń w budynkach administracji rządowej/samorządowej/komercyjnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach