Przetargi.pl
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE ORAZ SPRZĄTANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKU URZĘDU

Powiat Tczewski ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Piaskowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 587 734 800
 • Data zamieszczenia: 2020-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tczewski
  ul. Piaskowa 2
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. 587 734 800
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.tczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UTRZYMANIE CZYSTOŚCI W SIEDZIBIE STAROSTWA POWIATOWEGO W TCZEWIE ORAZ SPRZĄTANIE TERENÓW PRZYLEGŁYCH DO BUDYNKU URZĘDU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie, ul. Piaskowa 2, obejmująca bieżące utrzymanie czystości pomieszczeń w budynku administracyjnym oraz bieżące sprzątanie terenu zewnętrznego przyległego do budynku. 2.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 (dwie) części: 2.2.1 część 1 zamówienia: bieżące utrzymanie czystości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie – tj. w niepodpiwniczonym budynku biurowym, czterokondygnacyjnym, posiadającym dwie klatki schodowe, wyposażonym w jeden dźwig osobowy, o wysokości 15 metrów i powierzchni netto: 3.474,6 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 5/1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia dot. 1 części”. 2.2.1 część 2 zamówienia: bieżące sprzątanie terenu zewnętrznego przyległego do budynku, o łącznej powierzchni do sprzątania: 4.191,48m2, obejmującej m.in. jezdnię i parkingi, chodniki, podjazd dla osób niepełnosprawnych, a także teren zieleni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 5/2 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia dot. 2 części”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium w poszczególnych jego częściach w sposób następujący: 8.1.1 część 1 zamówienia – kwota 6.000,00 PLN (słownie złotych: sześć tysięcy 100/00), 8.1.2 część 2 zamówienia – kwota 1.400,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta 100/00). 8.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 11.1 SIWZ. 8.3 Wadium może być wnoszone w następujących formach: 8.3.1 pieniądzu, 8.3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.3.3 gwarancjach bankowych, 8.3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 8.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Getin Noble Bank S.A.: 06 1560 0013 2226 4983 1000 0003. Wykonawca powinien dołączyć do oferty kserokopię wniesienia wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg nr ZP.272.32.2020 (część … zamówienia)” W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy złożyć łącznie z ofertą. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium, o których mowa w punkcie 8.3 SIWZ muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 8.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, w treści tego dokumentu powinno znaleźć się, co następuje: 1) treść art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, określająca okoliczności zatrzymania wadium przez Zamawiającego, 2) jednoznaczny zapis o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, 3) gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjantów) – informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy zabezpieczenie wadialne oferty. Brak którejś z powyższych adnotacji w treści dokumentu wadialnego, będzie skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 7b Ustawy, to jest z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy. 8.6 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 8.4 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część A w Załączniku Nr 2 do SIWZ) – w oryginale. Wyjaśnienie dla Wykonawców: 1. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert przetargowych, na swojej stronie internetowej zamieści informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy. 2. Wykonawca w ciągu 3 dni od zamieszczenia przedmiotowych informacji zobowiązany będzie do przekazania oświadczenia – Załącznika Nr 2 do SIWZ. 3. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której zostanie złożona jedna oferta przetargowa na daną część zamówienia, wówczas Wykonawca, który ją złożył zwolniony będzie z obowiązku przekazania oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej. UWAGI: 1) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 3) W przypadku, gdy Wykonawca na dzień składania ofert nie jest powiązany z żadnym podmiotem, a zatem nie należy do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, Wykonawca – w celu usprawnienia procedury przetargowej – może wraz z ofertą złożyć oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru (część B w Załączniku Nr 2 do SIWZ) – w oryginale. 5.4 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 Ustawy, będzie polegać na zasobach podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 5.4.1 w celu oceny, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, winien przedstawić w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów bądź inny dokument (przedstawione w oryginale), zawierające informacje w zakresie określonym w §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór treści zobowiązania stanowi Załącznik Nr 1C do SIWZ. 5.4.2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu tego podmiotu, o którym mowa w pkt 5.1.1 SIWZ (znajdujące się w jednej z części oświadczenia Wykonawcy w zakresie Załącznika Nr 1A do SIWZ). 5.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.3.3 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Niniejszy dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5.6 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy 5.5 SIWZ stosuje się.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach