Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w budynku Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk, renowacja terenów zielonych oraz odśnieżanie parkingów i ciągów komunikacyjnych dla pieszych należących do Zamawiającego.

Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk ogłasza przetarg

 • Adres: 80-870 Gdańsk, ul. Mikołaja Reja
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 34 98 204 , fax. 58 34 17 685
 • Data zamieszczenia: 2020-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk
  ul. Mikołaja Reja 27
  80-870 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 34 98 204, fax. 58 34 17 685
  REGON: 00002058600046
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ien.gda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w budynku Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk, renowacja terenów zielonych oraz odśnieżanie parkingów i ciągów komunikacyjnych dla pieszych należących do Zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Utrzymanie czystości w budynku Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk, renowacja terenów zielonych oraz odśnieżanie parkingów i ciągów komunikacyjnych dla pieszych należących do Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych obiektu Instytutu Energetyki Oddział Gdańsk przy ul. Mikołaja Reja 27 w sposób dokładny, sprawny i terminowy z zastosowaniem materiałów i środków, które nie będą szkodliwe dla ludzi oraz nie będą oddziaływać niszcząco na elementy pomieszczeń i ich wystrój. Usługa sprzątania będzie wykonywana przy użyciu urządzeń mechanicznych zapewniających wykonanie prac z należytą starannością w godzinach 16:00 do 20:00 codziennie (za wyjątkiem dni wolnych od pracy). Szczegółowy zakres czynności w zał. nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym punkcie. Ocena będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach