Przetargi.pl
Utrzymanie czystości w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Ujsoły. Znak sprawy S-2710-10/2013

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły ogłasza przetarg

 • Adres: 34-371 Ujsoły, ul. Św. Huberta 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8647352 , fax. 033 8647580
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły
  ul. Św. Huberta 2 2
  34-371 Ujsoły, woj. śląskie
  tel. 033 8647352, fax. 033 8647580
  REGON: 07100197800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/ujsoly/index.php
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Ujsoły. Znak sprawy S-2710-10/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Ujsoły w Ujsołach przy ul. św. Huberta 2. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych obejmuje 2.1.1. zamiatanie i mycie oraz okresową konserwację podłóg; 2.1.2. usuwanie kurzu z powierzchni mebli, parapetów i grzejników, 2.1.3. czyszczenie mebli środkiem do konserwacji mebli, 2.1.4. usuwanie kurzu i zabrudzeń z powierzchni grzejników i telefonów, 2.1.5. opróżnianie pojemników na śmieci wraz z wymianą worka na śmieci; 2.1.6. opróżnianie pojemników niszczarek; 2.1.7. raz w tygodniu mycie i konserwacja drzwi wewnętrznych i zewnętrznych UWAGA: śmieci z pokoi biurowych będą składowane w pomieszczeniu na śmieci na zewnątrz budynku. 2.2. Utrzymanie czystości: 2.2.1. na korytarzach, holach i klatce schodowej, 2.2.2. w toaletach i łazienkach, 2.2.3. w pomieszczeniach socjalnych, 2.2.4. w archiwach, 2.2.5. w serwerowniach, 2.2.6. w sali narad, 2.2.7. w pokojach gościnnych, 2.2.8. schodów zewnętrznych, 2.2.9. poprzez ich codzienne zamiatanie i mycie. 2.3. Utrzymanie czystości w budynku obejmuje: 2.3.1. mycie okien - 2 razy w roku w miesiącu marcu/kwietniu i październiku/listopadzie w terminach do uzgodnienia z Zamawiającym, 2.3.2. czyszczenie żaluzji poziomych drewnianych - 2 razy w roku w miesiącu marcu/kwietniu i październiku/listopadzie w terminach do uzgodnienia z Zamawiającym. 2.4. Wykonawca realizuje czynności utrzymania czystości własnym sprzętem i własnymi: środkami czyszczącymi, dezynfekującymi, zapachowymi, odpowiednimi do rodzaju czyszczonych powierzchni i dopuszczonymi do obrotu. Zamawiający będzie we własnym zakresie dostarczał papier toaletowy, ręczniki papierowe i mydło w płynie w sanitariatach. 2.5. Wszystkie czynności porządkowe należy wykonywać codziennie tj. od poniedziałku do piątku w dni robocze poza godzinami pracy biura, tj. od 7:30 do 15:30 za wyjątkiem czynności wykonywanych we wskazanych pomieszczeniach. 2.6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić codziennie 1 osobę pełniącą dyżur w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w godzinach od 10:00 do 13:00. Osoba ta odpowiedzialna będzie za wykonywanie prac mających zapewnić utrzymywanie czystości w godzinach pracy Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym powierzchnie do sprzątania, częstotliwość sprzątania poszczególnych pomieszczeń i powierzchni oraz obowiązki Wykonawcy związane z realizacja usługi będącej przedmiotem zamówienia określone zostały w załączniku Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909190002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice.lasy.gov.pl/ujsoly
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach