Przetargi.pl
Utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych na terenie miasta Gołdap

Gmina Gołdap ogłasza przetarg

 • Adres: 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 876 156 000 , fax. 876 150 800
 • Data zamieszczenia: 2019-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gołdap
  Plac Zwycięstwa 14
  19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 876 156 000, fax. 876 150 800
  REGON: 79067123100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goldap.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych na terenie miasta Gołdap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych na terenie miasta Gołdap wraz z utrzymaniem stałej czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie ulic: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka w Gołdapi. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 2 części oznaczone odpowiednio: Część 1 – Letnie utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych pozostających własnością lub w zarządzie Gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap Część 2 - Utrzymanie w czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie ulic: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka w Gołdapi CZĘŚĆ 1 zamówienia obejmuje letnie utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i dróg wewnętrznych pozostających własnością lub w zarządzie Gminy Gołdap na terenie miasta Gołdap. Przedmiot zamówienia obejmuje mechaniczne (na mokro) oraz ręczne zamiatanie ulic i placów na terenie miasta wraz z wywozem odpadów. Ogólna powierzchnia objęta przedmiotem zamówienia: - 26.9770 km ulic i dróg do mechanicznego zamiatania,- 45.382,50 m2 placów i chodników do zamiatania ręcznego. CZEŚĆ 2 zamówienia obejmuje utrzymanie stałej czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie stanowiącym skrzyżowanie ulic: Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka w Gołdapi. Ogólna powierzchnia do utrzymania: - jezdnia 1200 m2,-chodniki 800 m2,- zieleńce 350 m2. Wyszczególnienie terenów objętych zamówieniem zawarto w załączniku nr 8 (odpowiednim dla danej części), natomiast warunki szczegółowe podlegające realizacji w ramach niniejszego zamówienia zostały określone w załączniku nr 7 (odpowiedni dla danej części).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Część 1: Zezwolenie na zbieranie i transport odpadów Część 2: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o którym mowa w Rozdziale III, pkt.III.3, ppkt.1 niniejszej SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 4), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (art. 24 ust. 11 Ustawy);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach