Przetargi.pl
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Lubawa

Gmina Miejska Lubawa ogłasza przetarg

 • Adres: 14-260 Lubawa, Rzepnikowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 455 300 , fax. 896 452 558
 • Data zamieszczenia: 2019-10-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lubawa
  Rzepnikowskiego 9A
  14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 455 300, fax. 896 452 558
  REGON: 51074347900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lubawa.bip-wm.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Lubawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Lubawa w 2020 roku. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ formularz ofertowy. Ponadto: 1.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac w soboty, niedziele i święta w szczególności w przypadku odbywających się imprez okolicznościowych na podstawie zgłoszenia Zamawiającego za pomocą faksu lub pisemnego zlecenia. 1.2. Wszelkie prace wykonane bezzasadnie lub bez uzgodnienia z Zamawiającym nie będą podlegały rozliczeniu. 1.3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu drogą telefoniczną lub elektroniczną tygodniowych raportów z uwzględnieniem faktycznie wykonanej pracy. 1.4. W cenie oferty wykonawca musi uwzględnić koszty związane z realizacją przedmiotu umowy także w przypadkach alarmowych zgłaszanych przez straż pożarną czy policję w godzinach wieczornych i nocnych. 1.5. Wykaz dróg, chodników i parkingów obejmujących przedmiot zamówienia stanowi załącznik 7 do SIWZ. 1.6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z zachowanie wymogów ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz.U.2019.701 z późn. zm.) oraz ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454 z późn. zm.). 2. Wszystkie pozyskane odpady należy przekazać do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wraz z rozliczeniem miesięcznym informacji o ilości odpadów wytworzonych i zebranych w ramach realizacji zamówienia z podziałem na odpady biodegradowalne oraz zmieszane. Informacja taka musi być potwierdzona lub wystawiona przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych do której odpady zostały przekazane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, iż posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U.2019.701 z późn. zm.),
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1do SIWZ, 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 5) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach