Przetargi.pl
Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach czynnych, zamkniętych i wojennych w Olsztynie

Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-281 Olsztyn, Poprzeczna
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 526-97-02, , fax. 89 535-80-68
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie
  Poprzeczna 9 B
  10-281 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 526-97-02, , fax. 89 535-80-68
  REGON: 51032220000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach czynnych, zamkniętych i wojennych w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku na n/w cmentarzach: a) cmentarz komunalny przy ul. Poprzecznej 9B - 18,31 ha b) cmentarz komunalny przy ul. Wadąskiej 11 - 29,00 ha c) cmentarz zamknięty św. Józefa przy ul. Rataja - 4,90 ha d) cmentarz zamknięty św. Jakuba przy Al. Wojska Polskiego - 2,56 ha e) cmentarz zamknięty przy ul. Sielskiej - 0,32 ha f) cmentarz wojenny z I i II wojny światowej przy ul. Szarych Szeregów - 1,39 ha g) cmentarz wojenny Ofiar Terroru Hitlerowskiego przy ul. Baczewskiego - 0,04 ha h) cmentarz wojenny rosyjski z I wojny światowej przy Al. Wojska Polskiego - 0,50 ha 2. Zakres świadczonych usług wg rocznego harmonogramu utrzymania czystości i porządku na cmentarzach w Olsztynie obejmować będzie: 1) cmentarze komunalne przy ul. Poprzecznej 9B i ul. Wadąskiej 11: - odśnieżanie placu z odkuciem do tzw. czarnej nawierzchni wg mapy gospodarczej, - odśnieżanie alejek głównych wg mapy gospodarczej, - posypywanie piaskiem (alejek, chodników i placów), - zamiatanie alejek i chodników, - dwukrotne gruntowne wysprzątanie cmentarzy (wiosną i jesienią), - trzykrotne koszenie z wygrabieniem terenów zielonych, - pielęgnacyjne cięcie żywopłotów. 2) cmentarze zamknięte św. Józefa, św. Jakuba i przy ul. Sielskiej: - dwukrotne gruntowne wysprzątanie (wiosną i jesienią), - dwukrotne koszenie z wygrabieniem terenów wolnych od zabudowy oraz zabudowanych nagrobkami, 3) cmentarze wojenne – przy ul. Szarych Szeregów, ul. Baczewskiego: - dwukrotne gruntowne wysprzątanie cmentarzy (wiosną i jesienią) - trzykrotne koszenie z wygrabieniem terenów zielonych, - zamiatanie alejek i chodników. 4) cmentarz wojenny rosyjski – przy Al. Wojska Polskiego: - dwukrotne koszenie z wygrabieniem terenów zielonych. 3. Stałe utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach w zależności od potrzeb bez względu na warunki pogodowe. 4. Usuwanie śniegu i gołoledzi w sezonie zimowym w zależności od potrzeb w godzinach 6:00 – 17:00 przy opadach ciągłych w ciągu 2 godzin od ustąpienia opadów. 5. Codziennie do godz. 900 przegląd cmentarzy zamkniętych i wojennych z usunięciem przedmiotów i rzeczy zanieczyszczających cmentarze oraz informacja telefoniczna dla Zamawiającego o stanie cmentarzy. 6. Wykonanie prac wg kolejności określonej w rocznym harmonogramie prac oraz wg zaleceń Zamawiającego w ściśle określonym terminie. 7. Opracowanie do dnia 30 września każdego roku programu w zakresie przygotowania cmentarzy na Dzień Święta Zmarłych w ostatnim tygodniu października przy uwzględnieniu wystąpienia bardzo trudnych warunkach atmosferycznych i konieczności pracy w tym okresie na dwie zmiany jednocześnie na wszystkich cmentarzach. 8. Gromadzenie odpadów (śmieci) wyłącznie w pojemnikach na ten cel przeznaczonych przez Zamawiającego, natomiast elementy betonowe i kamienie składować wyłącznie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 9. Prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż oraz w sposób nie powodujący szkód w zabudowie cmentarnej. 10. Utrzymanie szczególnego porządku na stanowisku pracy z uwagi na charakter obiektu jakimi są cmentarze. 11. Prowadzenie prac przez pracowników noszących estetyczny ubiór (ujednolicone ubrania robocze) oraz posiadających oznaczenia indentyfikacyjne. 10. Odpowiedzialność za stan materiałów przekazanych przez Zamawiającego do wykonania zadań porządkowych. 12. Wykonanie dodatkowych prac porządkowych nie przewidzianych w harmonogramie prac zleconych przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy - oferta (załącznik nr 1 di SIWZ)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach