Przetargi.pl
Utrzymanie czystości gminnych ulic i chodników na terenie miasta Pasłęk

Urząd Miejski w Pasłęku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-400 Pasłęk, Pl. Św. Wojciecha 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2482001 , fax. 055 2483180
 • Data zamieszczenia: 2015-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Pasłęku
  Pl. Św. Wojciecha 5 5
  14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 055 2482001, fax. 055 2483180
  REGON: 00052444700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: paslek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czystości gminnych ulic i chodników na terenie miasta Pasłęk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie jest usługą, polegająca na bieżącym utrzymaniu czystości i porządku na ulicach i chodnikach gminnych w okresie całego roku wraz z ich zimowym utrzymaniem poprzez; a) oczyszczanie terenów położonych w pasach drogowych: ulic i ciągów pieszych, chodników, dróg rowerowych, parkingów ogólnodostępnych, schodów terenowych, przystanków autobusowych, b) wywóz zmiotek i innych zanieczyszczeń, c) zimowe utrzymanie ulic i ciągów pieszych, chodników, dróg rowerowych, parkingów ogólnodostępnych, schodów terenowych, przystanków autobusowych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium, w wysokości 11.000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Skrócenie czasu rozpoczęcia odśnieżania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://paslek-um.bip-wm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach