Przetargi.pl
Utrzymanie czterech terenów zielonych na terenie Miasta Inowrocławia

Miasto Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. F. D. Roosevelta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 555 250 , fax. 523 555 233
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Inowrocław
  ul. F. D. Roosevelta 36
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 555 250, fax. 523 555 233
  REGON: 59636900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.inowroclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie czterech terenów zielonych na terenie Miasta Inowrocławia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu czterech terenów zielonych na terenie Miasta Inowrocławia, utworzonych w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych w Inowrocławiu”, położonych w rejonie: 1) ul. Władysława Jagiełły, ul. Władysława Łokietka i ul. Marulewskiej; 2) ul. Bolesława Krzywoustego i ul. Długiej; 3) ul. Poznańskiej; 4) ul. Staropoznańskiej i ul. Daniela Rakowicza. Na terenach objętych przedmiotem zamówienia znajduje się łącznie: 330 drzew, 16 503 krzewów, 617 m2 kwietników, 10 345 m2 łąk parkowych oraz 33 400 m2 trawników. 2. W zakres zamówienia wchodzi: 1) pielęgnacja roślinności na ww. terenach zielonych: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie, koszenie, usuwanie odrostów korzeniowych, poprawa misek, kopczykowanie drzew i krzewów w okresie jesiennym, rozgarnięcie kopczyków i uformowanie misek w okresie wiosennym, przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące); 2) usuwanie uschniętych roślin, uszkodzonych palików i wiązadeł oraz zastąpienie ich nowymi, po uzgodnieniu z Zamawiającym; nowe sadzonki roślin, paliki, wiązadła itp. materiały kupuje wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, z tym że wartość brutto tych zakupów nie może przekroczyć 1 000,00 zł /1 miesiąc; 3) bieżące informował zamawiającego (drogą elektroniczną) o stwierdzonym braku roślin, o ich obumarciu, uszkodzeniu palików i wiązadeł; 4) zgłaszanie Zamawiającemu nie później niż ciągu 24 godzin od chwili zdarzenia o: złomach, wywrotach, uszkodzeniach i kradzieży: drzew, krzewów lub bylin małej architektury, palików, więzadeł; 5) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym ogólnego harmonogramu (na okres trwania umowy) planowanych prac na przedmiotowych terenach zielonych – w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy; 6) przekazywanie tygodniowych harmonogramów prac zaplanowanych na terenach zielonych w danym tygodniu (w każdy poniedziałek do godz. 12:00).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77310000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nike dotyczy;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – składa się w okresie do 3 dni od przekazania informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach