Przetargi.pl
Uszycie umundurowania wyjściowego i galowego dla żołnierzy kobiet oraz żołnierzy mężczyzn o nietypowej budowie ciała

34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-111 Rzeszów, Krakowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 34 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Rzeszowie
  Krakowska 11 B
  35-111 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 261 15 56 59, , fax. 261 15 63 85
  REGON: 18069037300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://34wog.wp.mil.pl/pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: MON - Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uszycie umundurowania wyjściowego i galowego dla żołnierzy kobiet oraz żołnierzy mężczyzn o nietypowej budowie ciała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: uszycie umundurowania wyjściowego i galowego dla żołnierzy kobiet oraz żołnierzy mężczyzn o nietypowej budowie ciała zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wyprodukowany na podstawie obowiązującej w 2019 roku wojskowej dokumentacji techniczno-technologicznej (WDTT) i zgodny ze wzorami przedmiotów obowiązującymi w Ministerstwie Obrony Narodowej – WDTT. 3. Wzory przedmiotów zamówienia dostępne są w Wojskowym Ośrodku Badawczo – Wdrożeniowym Służby Mundurowej (WOBW SM) w Łodzi 91-735, ul. Źródłowa 52, tel. 261 444 269. 4. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określono w WDTT. 5. Umundurowanie zostanie wykonane z materiału własnego Wykonawcy. Zastosowany materiał oraz wszystkie dodatki do wykonania danego przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z WDTT dotyczącą danego przedmiotu. 6. Wszystkie przedmioty zamówienia muszą być oferowane w wymaganej jakości i ilości, pochodzić z produkcji 2019 roku i być fabrycznie nowe. 7. Każda partia przedmiotu umowy, przed jej ekspedycją od Zamawiającego, będzie zgłoszona przez Wykonawcę do Odbioru Wojskowego. 8. Odbioru Wojskowego dokona przedstawiciel 74 Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości przedmiotu umowy do odbioru (ul. Źródłowa 52, 91-735 Łódź, Tel. 261 444 165). Odbiór Wojskowy prowadzony będzie w miejscu określonym przez Wykonawcę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 9. Odbiór wojskowy będzie prowadzony w oparciu o WDTT dotyczącą danego przedmiotu zamówienia oraz o potwierdzony za zgodność przez Wojskowy Ośrodek Badawczo Wdrożeniowy Służby Mundurowej zakładowy wzór przedmiotów zaopatrzenia mundurowego aktualny na 2019 rok. 10. Dostarczone przedmioty zamówienia powinny posiadać cechy Wykonawcy, być odpowiednio złożone i spakowane - zgodnie z wymaganiami określonymi w WDTT. 11. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane umundurowanie. Gwarancja biegnie od daty odbioru przedmiotu umowy. 12. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć uszyte umundurowanie, pod adres: • Jarosław ul. 3-go Maja 80 magazyn mundurowy (tel. 261 165 127) oraz • Rzeszów ul. Lwowska 5, magazyn mundurowy (tel. 261 155 698). 13. Każdy z dostarczanych kompletów umundurowania oznakowany będzie kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej. 14. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia Projektu umowy, tj. Załącznik nr 5 – w zakresie nieuregulowanym postanowieniami Rozdziału IV SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98393000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, formularz kalkulacji ceny ofertowej. ew. pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach