Przetargi.pl
Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Kluszkowcach, ul. Podhalańska

Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 34-400 Nowy Targ, Al. Tysiąclecia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2665242, 2640777 , fax. 182 640 779
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  Al. Tysiąclecia
  34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie
  tel. 018 2665242, 2640777, fax. 182 640 779
  REGON: 49291632100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ppkpodhale.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Kluszkowcach, ul. Podhalańska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Kluszkowcach, ul. Podhalańska (dz. nr ewid. 1189, 341/2) zgodnie z załączoną kopią mapy zasadniczej: 1.1 Uszczelnienie kanalizacji sanitarnej w Kluszkowcach, ul. Podhalańska: • wykonanie demontażu rurociągu kanalizacji grawitacyjnej z rur WIPRO/PVC Ø200 mm o łącznej długości ok. 275 mb, • wykonanie demontażu studni betonowych Ø1000 mm – 14 szt., • wykonanie rurociągu kanalizacji grawitacyjnej PVC SN8 litych o Ø200 mm o długości ok. 275 mb, • montaż studzienek kanalizacyjnych betonowych Ø1000 mm – 14 szt., • wykonanie próby szczelności rurociągu Ø200 mm – długość ok. 275 mb, • wykonanie inspekcji TV wybudowanej kanalizacji sanitarnej Ø200 mm (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego) – długość ok. 275 mb, • zapewnienie ciągłości przepływu ścieków podczas wykonywanych prac. 1.2 Odtworzenie nawierzchni - droga gminna ul. Podhalańska: • zasypka wykopu piaskiem/gruntem rodzimym - zagęszczanie mechanicznie warstwami co 20 cm, • wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego drogowego stabilizowanego mechanicznie pod drogi asfaltowe, warstwa dolna z pospóły po zagęszczeniu 30 cm i warstwa górna z mieszanki tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie 10 cm o powierzchni ok. 500 m2, • wykonanie badania zagęszczenia gruntu przed przystąpieniem do robót związanych z odtworzeniem nawierzchni, • wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 6 cm pow. ok. 500 m2 po robotach kanalizacyjnych, • wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 4 cm pow. ok. 1700,00 m2 na całej szerokości drogi. • miejsce robót oznakować i zabezpieczyć zgodnie z instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym, • termin rozpoczęcia i zakończenia robót zgłosić na piśmie do Urzędu Gminy Czorsztyn
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. al. Tysiąclecia 35 A, 34 – 400 Nowy Targ Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Nowym Targu 10154011152043605034280002 z adnotacją "WADIUM – Uszczelnianie kanalizacji sanitarnej w Kluszkowcach” b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 4. Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 13.3 ppkt b-e należy obowiązkowo ZAŁĄCZYĆ w ORYGINALE do oferty. Brak oryginału dokumentu przy ofercie traktowane będzie jako niezabezpieczenie oferty wadium. 5. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 46 ustawy Pzp. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający poza oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale 9 pkt 1.1) SIWZ - nie określił szczególnego wykazania spełnienia niniejszego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach