Przetargi.pl
Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 45-083 Opole, ul. Barlickiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 543 266 , fax. 77 453 91 61
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  ul. Barlickiego 13
  45-083 Opole, woj. opolskie
  tel. 774 543 266, fax. 77 453 91 61
  REGON: 00082887400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Wykonanie robót naprawczych mających na celu usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu krytej pływalni „Akwarium” w Opolu przy ul. Ozimskiej 48b przy zastosowaniu technologii napraw – zgodnie z nakazem PINB w Opolu, opracowaną Ekspertyzą Techniczną oraz obowiązującymi przepisami i odpowiednią technologią prac. 2. Ogólny zakres prac: 1.Usunięcie z powierzchni ścian i płyty dennej dużej niecki istniejącego pokrycia z płytek basenowych, 2. Usunięcie wszystkich istniejących izolacji ze ścian i płyty dennej dużej niecki basenowej, 3. Oczyszczenie widocznych elementów zbrojenia konstrukcji dużej niecki od strony podbasenia, 4. Usunięcie struktury betonu w miejscach powierzchniowych napraw konstrukcji dużej niecki, 5. Wykonanie prac naprawczych konstrukcji dużej niecki od wewnątrz i od strony podbasenia zgodnie z technologią wskazaną w opracowanej Ekspertyzie oraz nakazem PINB, 6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej zgodnie z technologią wskazaną w opracowanej Ekspertyzie oraz nakazem PINB, 7. Wykonanie okładzin z płytek basenowych wewnątrz dużej niecki zgodnie z technologią wskazaną w opracowanej Ekspertyzie oraz nakazem PINB, 8. Wykonanie wszystkich innych prac niewymienionych, a wynikających z Ekspertyzy Technicznej oraz wymaganych technologii i sztuki budowlanej.3. Powierzchnia dużej niecki basenowej: 12,50 m x 25,00 m. Głębokość zmienna od 1,10 m do 4,00 m. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i rozmiar prac określa Ekspertyza Techniczna opracowana przez Pracownię Konstrukcyjno - Architektoniczną KONSTRUKTOR z siedzibą w Opolu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przeciwnym razie oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł w sposób niewłaściwy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7b) Ustawy.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Zamawiający uzna wadium za wniesione jeżeli: 1) wadium wnoszone w formie pieniądza znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego (nastąpi uznanie rachunku bankowego) przed upływem terminu na składanie ofert; 2) wadium wnoszone w pozostałych formach zostaną złożone – w formie oryginału – w siedzibie Zamawiającego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, (Sekretariat pokój nr 113), przed upływem terminu na składanie ofert. 5.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: 05 1160 2202 0000 0002 1544 7317 z dopiskiem „Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium”, nr sprawy: DZP.231.1.2019”. 6. Treść wadium składanego w innej formie niż pieniądzu powinna zawierać, co najmniej: 1) Dane Gwaranta/Poręczyciela; 2) Dane Beneficjenta tj. Miasto Opole – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole; 3) Dane Zobowiązanego (Wykonawcy); 4) Nazwę zadania: „Uszczelnienie dużej niecki Krytej Pływalni Akwarium” 5) Kwotę wadium i termin ważności gwarancji/poręczenia; 6) Jednoznaczne zapewnienie Gwaranta/Poręczyciela, że dokona niezwłocznie i bezwarunkowo na rzecz Zamawiającego wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7. Zwrot lub zatrzymanie wadium zastępuje w przypadkach określonych w art. 46 Ustawy
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej http://mosir.opole.pl/przetarg/ informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. – Przykładowy załącznik nr 2 do SIWZ W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców oświadczenie podpisuje pełnomocnik ustanowiony zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy lub wszyscy Wykonawcy odrębnie).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach