Przetargi.pl
Usuwanie i utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych i dzikich z miejsc znajdujących się na obszarze Gminy Zabierzów będących w jej zarządzie.

Urząd Gminy Zabierzów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 285 21 16 , fax. 12 285 21 09
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zabierzów
  ul. Kolejowa 11 11
  32-080 Zabierzów, woj. małopolskie
  tel. 12 285 21 16, fax. 12 285 21 09
  REGON: 00055195800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabierzow.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie i utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych i dzikich z miejsc znajdujących się na obszarze Gminy Zabierzów będących w jej zarządzie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usuwanie i utylizacja zwłok zwierząt bezdomnych i dzikich z miejsc znajdujących się na obszarze Gminy Zabierzów, obejmujące zbieranie, transport i utylizację zwłok bezdomnych oraz dzikich zwierząt (w tym ptaków) lub ich części, z miejsc znajdujących się na obszarze Gminy Zabierzów będących w jej zarządzie. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Zebranie zwłok zwierząt, uprzątnięcie i dezynfekcja miejsca zdarzenia. 2) Wywóz (czyli załadunek, transport i rozładunek) odpadu opisanego w pkt 1. 3) Utylizacja odpadu opisanego w pkt 1. Zbieranie i przewożenie zwłok zwierząt , a także przekazanie ich do unieszkodliwienia, wykonane będzie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, przez Wykonawcę posiadającego uprawnienia do wykonywania przedmiotowej usługi związanej z transportem odpadu niebezpiecznego. Zwłoki zwierząt oznacza martwe ciała wszelkich zwierząt (w tym bezdomnych i dzikich), także ptaków, oraz pozostałości i fragmenty zwłok. Zbieranie ze wskazanych miejsc zwłok zwierząt będzie odbywać się w sposób ciągły (całodobowy), po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez pracownika Referatu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami U.G.Zabierzów lub policjanta Komisariatu Policji w Zabierzowie. W razie potrzeby przy postępowaniu ze zwłokami zwierząt Wykonawca zapewnia pomoc lekarsko-weterynaryjną. Niezwłocznie po zebraniu zwłok zwierzęcia miejsce zdarzenia powinno być uporządkowane i zdezynfekowane. Wykonanie usługi nastąpi w dniu zgłoszenia, najpóźniej w terminie 2 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia bez względu na warunki pogodowe i terenowe oraz utrudnienia oraz ograniczenia w ruchu drogowym, przy dostosowaniu całkowitej ładowności użytego środka transportującego do obowiązujących przepisów i warunków terenowych. Wykonanie usługi w dłuższym terminie wymaga konsultacji z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji oraz udokumentowania przez Wykonawcę okoliczności powodujących przekroczenie. Zamawiający ma prawo kontroli wykonania usług, w tym wstępu do siedziby Wykonawcy, wglądu do wszelkich dokumentów i do oględzin środków transportu Wykonawcy. Wykonawca prowadzi ewidencję zwłok zwierząt zebranych z terenu gminy Zabierzów z dokumentacją wymaganą przepisami szczególnymi i świadczącymi o wypełnianiu warunków umowy. Ewidencja podlega zatwierdzeniu przez pracownika Referatu ds. Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Zabierzów pod względem ilości wywiezionych zwłok. Dokumentację, w tym ewidencję potwierdzoną za zgodność z oryginałem, Wykonawca przedkłada do faktury za wypełniona usługę. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania do 30% zakresu określonego w pkt lit.a-c zał. nr 1 ust.4.1. zadania w razie mniejszego zapotrzebowania. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia zwłok i uczestniczenia w nieuzasadnionych wezwaniach najwyżej w ilości podanej w pkt lit.a-c zał. nr 1 ust.4.1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowo-ilościowy i stanowi iloczyn podanych stawek wynagrodzenia ryczałtowego za wywóz zwłok oraz ilości interwencji (zdarzeń) w danym przedziale wagowym, lub wezwań bez uzasadnienia, udokumentowanych zgodnie z zatwierdzoną ewidencją. Za interwencję uważa się zgłoszenie jednego miejsca zdarzenia, bez względu na uprzątniętą z niego ilość zwłok oraz ich masę. Pod pojęciem; nieuzasadnione wezwanie należy rozumieć zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistnieniu zdarzenia, skutkujące przyjazdem Wykonawcy na wskazane miejsce zdarzenia lecz bez wykonania uprzątnięcia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, np. brak zwłok, w takim przypadku Wykonawca nalicza koszty przyjazdu w umownej wysokości. Wszelkie koszty związane z realizacją umowy, od momentu wezwania Wykonawcy w celu zebrania zwłok zwierzęcych, aż do unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia w procesie utylizacji, oraz nieuzasadnionych wezwań wchodzą w skład wynagrodzenia. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu usług będących przedmiotem umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia zgłoszenia konieczności realizacji usługi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905330002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabierzow.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach