Przetargi.pl
USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO NA POTRZEBY OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126468502 , fax. 126468930
 • Data zamieszczenia: 2019-06-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  os. Złotej Jesieni 1
  31-826 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126468502, fax. 126468930
  REGON: 12118869400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalrydygier.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA TRANSPORTU SANITARNEGO NA POTRZEBY OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu sanitarnego (medycznego), obejmującej przewóz pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie środkami transportu wyposażonymi w sygnalizację świetlną w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. 2. Świadczenie usługi, o której mowa w pkt. III ppkt. 1 będzie wykonywane w granicach administracyjnych miasta Krakowie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) od godziny 18:00 do godziny 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godziny 8:00 do godziny 8:00 dnia następnego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ i wzór umowy z Załącznika nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający szacuje, iż szacunkowa liczbę godzin w 1 miesiącu wyniesie 541. 5. Szacunkowa wielkość i zakres zamówienia w terminie, o którym mowa w pkt. VII wynosi 13 000 godzin, i została wskazana w Załączniku nr 1 do Specyfikacji. 6. Wykonawcy z którym Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego nie przysługuje roszczenie o realizację zamówienia w wielkości i zakresie podanej w pkt. III ppkt. 5. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie i wielkości w pkt. III ppkt. 5, nie wymaga podania przyczyn i nie stanowi podstawy odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, że minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany wyniesie 60% wielkości i zakresu zamówienia, o którym mowa w pkt. III ppkt. 5. W pozostałym zakresie realizacja zamówienia będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z prowadzoną przez niego działalnością. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 9. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w pkt IX ppkt. 1 lit.a) , 1 lit.b), 1 lit.c), 1 lit. d). SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Dokumenty składające się na ofertę: a) Formularz ofertowy według wzoru określonego w Załączniku nr 2 do Specyfikacji, b) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu (wymienione w pkt. IX Specyfikacji), c) dokumenty, o których mowa w pkt. XI Specyfikacji, d) podpisany Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wykaz środków transportu sanitarnego (według załączonego wzoru – Załącznik nr 1A do SIWZ), e) kserokopie dowodu rejestracyjnego środka transportu sanitarnego wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2008 r. wykazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ z aktualnym badaniem technicznym, f) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem poświadczające posiadanie przez minimum 6 kierowców zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, g) kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczeń o ukończeniu kwalifikowanej pierwszej pomocy lub dyplomów Ratownika Medycznego dla min. 12 osób, h) referencje potwierdzające wykonywanie usług transportu sanitarnego w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, i) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, w formie, o której mowa w ppkt 10 lit. b), j) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach