Przetargi.pl
Ustawienie i demontaż barier ochronnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 62 A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 6462414 , fax. 089 6421762
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Grunwaldzka 62 A 62 A
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 6462414, fax. 089 6421762
  REGON: 51075119000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.ostroda.pl, www.bip.powiat.ostroda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ustawienie i demontaż barier ochronnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części: Część Nr 1 Ustawienie barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie Zakres prac: Ustawienie barier ochronnych w ciągu następujących dróg powiatowych: Nr 1232 N Wirwajdy - Smykowo - Szyldak - Olsztynek w km 4+512 - 4+568 (56 mb - strona lewa); Nr 1237 N Ostróda - Brzydowo w km 1+239 - 1+295 (56 mb strona prawa). Część Nr 2 Ustawienie i demontaż barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu Zakres prac: Demontaż barier żelbetowych w ciągu drogi powiatowej Nr 1199 N Pieszkowo - Boguchwały - Zawroty w m. Boguchwały w km 8+700 - 8+712,5 (12,5 mb strona prawa). Materiały pozostałe z demontażu barier Wykonawca usunie na koszt własny. Ustawienie barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1199 N Pieszkowo - Boguchwały - Zawroty w m. Boguchwały w km 8+691 - 8+715 (24 mb strona prawa) Ustawienie barier ochronnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1176 N Jurki - Gulbity: w km 1+725 - 1+773 (48 mb strona lewa); w km 1+696 - 1+772 (76 mb strona prawa). Zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ. Po podpisaniu umowy (nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zawarcia umowy) należy przedłożyć zaopiniowany przez Powiatową Komendę Policji schemat organizacji ruchu na czas wykonywania przedmiotu zamówienia, w celu zaopiniowania i zatwierdzenia. Na okres trwania umowy na realizację zadania Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332805
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: Część Nr 1 - 469,00 zł, słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100; Część Nr 2 - 648,00 zł, słownie: sześćset czterdzieści osiem złotych 00/100; Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Ostródzie, nr 02 2030 0045 1110 0000 0184 7240 z adnotacją: Wadium- nr sprawy DT.2610.18.2013.MT - Ustawienie i demontaż barier ochronnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, Część Nr ... Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w pkt 2-5 oryginał dokumentu należy złożyć u Głównej Księgowej Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie (pokój nr 9). Dokumenty wymienione w pkt 2-5 muszą zachować ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 2. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem Roz. VIII pkt 3 ppkt 1. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 3. Utrata wadium: 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp (Rozdział VI pkt 10 SIWZ), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności jeżeli wykonawca nie spełni wymagań formalnych, o których mowa w Rozdziale XIV pkt 4 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.ostroda.pl, www.bip.powiat.ostroda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach