Przetargi.pl
Ustawienie drogowych barier ochronnych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Parczew o łącznej długości 1320 m

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-200 Parczew, ul. Wojska Polskiego 21
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3542314 , fax. 083 3541694
 • Data zamieszczenia: 2013-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Parczewie
  ul. Wojska Polskiego 21 21
  21-200 Parczew, woj. lubelskie
  tel. 083 3542314, fax. 083 3541694
  REGON: 00016771100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ustawienie drogowych barier ochronnych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Parczew o łącznej długości 1320 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: Ustawieniu drogowych barier ochronnych na sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Parczew o łącznej długości 1320 m 2.Zakres zamówienia obejmuje ustawienie barier ochronnych o parametrach: -poziom powstrzymywania - N2, -klasa poziomu szerokości pracującej - W5, -wskaźnik intensywności uderzenia - A, na następujących drogach wojewódzkich: 1)nr 828; Garbów - Krasienin - Niemce - Jawidz - 512 m, 2)nr 829; Łucka - Łęczna - Biskupice - 808 m, 3.Ustawienie barier energochłonnych będzie polegało na: - wykonaniu prac pomiarowych i przygotowawczych, - oznakowaniu miejsca montażu, - dostarczeniu materiałów, - osadzeniu słupków bariery (bezpośrednie wbicie w grunt), - montażu bariery i prowadnicy, przekładek, wsporników (przy użyciu właściwych śrub i przekładek), z wykonaniem odcinków początkowych i końcowych, przerw, przejść i przejazdów w barierze, umocowaniu elementów odblaskowych, - uporządkowaniu terenu. 4Wyszczególnienie i lokalizację barier określa załącznik - Lokalizacja barier. 5.Usługi należy wykonać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru usług w sposób gwarantujący należytą jakość. 6.Dostarczone elementy barier powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach wraz z załącznikami 1-4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z póź. zm.). 7.Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji usług w celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 8.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych usług objętych umową na podstawie sporządzonego we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych usług) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Dyrektora ZDW w Lublinie. 9.Zamawiający nie przewiduje możliwości płatności częściowych. 10.Okres rękojmi dla usług objętych zamówieniem wynosi 1 rok od daty odbioru ostatecznego. 11.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązania równoważne uznana będzie oferta na wykonanie usług przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w ST, pod warunkiem że ich parametry będą nie gorsze niż określone w ST. Wielkość lub zakres zamówienia: 204.791,40 zł brutto, w tym wartość zamówienia podstawowego - 136.527,60 zł brutto, wartość zamówienia uzupełniającego - 68.263,80 zł brutto
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332922
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w Kredyt Banku S.A. O/Lublin nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000. 4.W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. UWAGA: 1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, tzn. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W myśl art. 63 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 t.j.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63 c) Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określona kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy Pzp) uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdw.bip.lubelskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach