Przetargi.pl
Ustalenie wysokości rocznego czynszu dzierżawnego dla działki nr 44/1 a.m. 2 o powierzchni 0,0175 ha, położonej w obrębie Jastrzębie Śląskie, gmina Namysłów, woj. opolskie. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.17.2020.U

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-068 Opole, 1-go Maja
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (77) 400-09-41, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu
  1-go Maja 6
  45-068 Opole, woj. opolskie
  tel. (77) 400-09-41, , fax. -
  REGON: 36784953800113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ustalenie wysokości rocznego czynszu dzierżawnego dla działki nr 44/1 a.m. 2 o powierzchni 0,0175 ha, położonej w obrębie Jastrzębie Śląskie, gmina Namysłów, woj. opolskie. Postępowanie nr OP.WOP.ZP.17.2020.U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Ustalenie wysokości rocznego czynszu dzierżawnego dla działki nr 44/1 a.m. 2 o powierzchni 0,0175ha, położonej w obrębie Jastrzębie Śląskie, gmina Namysłów, woj. opolskie, oznaczonej wg Ewidencji gruntów symbolem B-RIIIb - 0,0084ha, oraz Bi – 0,0091ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Jastrzębie zatwierdzonym uchwałą Nr 146/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 października 2019r. działka nr 44/1 a.m. 2, położona w Jastrzębiu oznaczona jest symbolem JA.1RU – teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych, ponadto działka znajduje się w strefie obserwacji archeologicznej oraz w obszarze chronionego krajobrazu ,,Lasy Stobrawsko-Turawskie’’. Pozostałe informacje. • Wyceny należy sporządzić w formie operatu szacunkowego w jednym egzemplarzu. Czynsz w złotówkach podać również w przeliczeniu na dt pszenicy wg aktualnych cen skupu podanych przez GUS. • Wykonawca nie otrzyma od Zamawiającego danych ze starostwa powiatowego właściwego, co do położenia nieruchomości, tj. wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej, ewentualnie kopii mapy ewidencyjnej, kopii mapy zasadniczej, prawomocnej decyzji z projektem podziału itp. • Wykonawca przekazuje Zamawiającemu operat szacunkowy protokołem zdawczo – odbiorczym. 3.2. Pozostałe wymogi i sposób wykonania zamówienia oraz prawa i obowiązki Stron zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71319000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach