Przetargi.pl
"Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju"

Gmina Busko-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, al. Mickiewicza 10
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. (+48) 41 370-52-00
 • Data zamieszczenia: 2022-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Busko-Zdrój
  al. Mickiewicza 10
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. (+48) 41 370-52-00
  REGON: 291009716
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.umig.busko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych na zadaniu pn.:„Usprawnienie systemu komunikacyjnego poprzez rozbudowę, przebudowę ul. Rokosza i rozbudowę ul. Wypoczynkowej w Busku-Zdroju”w zakresie:Część nr I:Rozbudowa ul. Rokosza dł 582 m na odcinku od ul. Wypoczynkowej do ul. Waryńskiego w Busku-Zdroju, a w tym:Branża drogowa w zakresie:− wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych;− wykonanie robót ziemnych i wykończeniowych;− wykonania frezowania istniejącej nawierzchni jezdni;− wykonanie konstrukcji jezdni i poszerzeń ulicy Rokosza z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 25cm i 22cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. frakcji 0/31,5mm gr. 20cm;− wykonanie warstw bitumicznych jezdni w tym: warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16W gr 6cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 5cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm;− budowa chodnika o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15m oraz o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru szarego typu BEHATON;− budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15m;− wykonanie warstw bitumicznych ścieżki rowerowej, w tym: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 4cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr 4 cm;− ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30x100cm oraz ułożenie obrzeży o wym. 8x30x100cm, na ławie betonowej z oporem;− wykonania oznakowania pionowego i poziomego jezdni grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej zgodnie z uzgodnionym projektem docelowej organizacji ruchu.Branża instalacyjna w zakresie:− budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U S SDR 34, SN8 średnicy 400 mm na długości 507,50 m;− budowa przyłączy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC–U S SDR 34, SN8 o średnicy200 mm długości 155,0m zakończonymi wpustami betonowymi średnicy 500 mm w ilości 25 sztuk;− budowa drenażu drogowego z rur PVC perforowanych średnicy 160 dł. 90,50 m;− przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Rokosza, kolidującą z projektowaną infrastrukturą drogową.Branża elektryczna i teletechniczna w zakresie:− przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, kolidującej z PZT pasa drogowego ul. Rokosza;− budowa wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 5x35 mm² na długości 1183,0m wraz z montażem słupów stalowych drogowych wysokości 9,0m w ilości 27 sztuk oraz opraw oświetleniowych drogowych typu LED o mocy 52W w ilości 27 sztuk,− budowa odcinka linii kablowej zasilającej YAKXS 4x120mm2 dla zasilania wydzielonej linii kablowej oświetleniowej wraz z zabudową złącza kablowo-pomiarowego ZK-3/1P i szafy sterowniczej SOM3,− budowa odcinka kanału technologicznego z rur gładkościennych ryflowanych o średnicy 2x40mm na długości ok. 933 [m] po trasie zaprojektowanej linii kablowej oświetlenia ulicznego.− przebudowa linii kablowych napowietrznych i kablowych niskiego i średniego napięcia będących w zarządzie PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Busko, kolidującymi z projektowaną infrastrukturą drogowąCzęść IIPrzebudowa ul. Rokosza na odcinku dł. 371 m. od ul. Lipowej do ul. Wypoczynkowej, a w tym:Branża drogowa w zakresie:− wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych;− wykonanie robót ziemnych i wykończeniowych;− wykonania frezowania istniejącej nawierzchni jezdni;− wykonanie konstrukcji jezdni ulicy Rokosza z warstwy piasku stabilizowanego cementemRm = 2,5 MPa gr. 25 cm, warstwy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm;− wykonanie warstw bitumicznych jezdni w tym: warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16 W gr 6 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 5 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm;− budowa chodnika o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15m oraz o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru szarego typu BEHATON;− budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 m;− wykonanie warstw bitumicznych ścieżki rowerowej, w tym: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16 W gr 4 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr 4 cm,− ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm oraz ułożenie obrzeży o wym. 8x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej zgodnie z uzgodnionym projektem docelowej organizacji ruchu.Branża instalacyjna w zakresie:− budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U S SDR 34, SN8 średnicy 400 mm na długości 364,00 m,− budowa przyłączy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC–U S SDR 34, SN8 o średnicy200 mm długości 50,50m zakończonymi wpustami betonowymi średnicy 500 mm w ilości 9 sztuk,− przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Rokosza, kolidującej z projektowaną infrastrukturą drogową.Branża elektryczna i teletechniczna w zakresie:− przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, kolidującej z projektowaną infrastrukturą drogową w ulicy ul. Rokosza; w tym wymiana istniejących pokryw na studniach TP oraz montaż rur ochronnych na istniejącej kanalizacji teletechnicznej.Część IIIRozbudowa ul. Wypoczynkowej dł. 255,50 m na odcinku od ul. Rokosza do ul. Solankowejw Busku-Zdroju, a w tym:Branża drogowa w zakresie:− wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych;− wykonanie robót ziemnych i wykończeniowych;− wykonania frezowania istniejącej nawierzchni jezdni;− wykonanie konstrukcji jezdni i poszerzeń ulicy Wypoczynkowej z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 2,5 MPa gr. 25 cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm;− wykonanie warstw bitumicznych jezdni w tym: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 5 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 4 cm;− budowa chodnika o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm, warstwy pomocniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mmgr. 15 m oraz o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm koloru szarego typu BEHATON;− budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o konstrukcji z warstwy piasku stabilizowanego cementem Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm, warstwy zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 m;− wykonanie warstw bitumicznych ścieżki rowerowej, w tym: warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr 4 cm oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr 4 cm;− ułożenie krawężników betonowych o wym. 15x30x100 cm oraz ułożenie obrzeży o wym. 8x30x100 cm, na ławie betonowej z oporem;− wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni grubowarstwowego z masy chemoutwardzalnej zgodnie z uzgodnionym projektem docelowej organizacji ruchu.Branża instalacyjna w zakresie:− budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC-U S SDR 34, SN8 średnicy 400 mm na długości 205,50 m;− budowa przyłączy sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC–U S SDR 34, SN8 o średnicy 200 mm długości 81,0m zakończonymi wpustami betonowymi średnicy 500 mm w ilości 16 sztuk;− budowa drenażu z rur PVC perforowanych średnicy 160 dł. 90,50 m;− przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Rokosza kolidującej z projektowaną infrastrukturą drogową.Branża elektryczna i teletechniczna w zakresie:− przebudowa i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, kolidującej z PZT pasa drogowego ul. Rokosza;− budowa wydzielonej linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 5x35 mm² na długości 352 m; wraz z montażem słupów stalowych drogowych wysokości 9,0m w ilości 8 sztuk oraz opraw oświetleniowych drogowych typu LED o mocy 52W w ilości 8 sztuk,W przypadku robót budowlanych dotyczących przebudowy sieci takich jak: sieć gazowa, energetyczna oraz wodociągowa należy uwzględnić koszty nadzoru płatnych przepięć, przełączeń oraz koszty czasowego wyłączenia z eksploatacji przedmiotowej infrastruktury zgodnie z warunkami określonymi w decyzjach i uzgodnieniach branżowych wydanych przez gestorów sieci.Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych - edycja 4 Polskie Uzdrowiska.2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do SWZ zawierającej:− projekt budowlany; budowlano-wykonawczy− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanychb) Przedmiary robót - załącznik do SWZ.c) Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 12 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości:75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 3. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.4. Zdolność techniczna lub zawodowa:W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych w zakresie:1) wykonanych robót.Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, datyi miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowielub rozbudowie lub remoncie drogi/dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości zrealizowanej umowy/kontraktu nie mniejszej niż 4 500 000,00 zł brutto.Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty.2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego.Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnychza świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wrazz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczeniai wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:• Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanejz budową lub rozbudową lub przebudową lub remontem drogi/dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 4 500 000,00 zł brutto.• Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowychi kanalizacyjnych.• Kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznychi elektroenergetycznych.Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane.Zgodnie z art. 12 a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnejw zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (wykonywaniem robót budowlanych) na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejsząniż: 6 000 000,00 PLN.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-18

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach