Przetargi.pl
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2019/2020

Gmina Grodzisko Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 37-306 Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 2428265 , fax. 17 2436038
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodzisko Dolne
  Grodzisko Dolne 125 a
  37-306 Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 17 2428265, fax. 17 2436038
  REGON: 69058171000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziskodolne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i chodników na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia to: Usługi związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach gminnych i chodnikach na terenie gminy Grodzisko Dolne w sezonie 2019/2020 . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ - Rozdział V . Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę (wskazanego w ofercie – zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy PZP oraz w trakcie realizacji umowy zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy PZP) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Kierowca, operator sprzętu. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Rozdział III
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty które należy dołączyć do oferty: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) aktualne na dzień składania ofert: o Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania o Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu b) Zobowiązanie do oddania zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu) c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach